Konkursā pieteikumus var iesniegt LR zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas un LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēti komersanti.

Atbalstāmās darbības saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem:

 • fundamentālo vai rūpniecisko pētījumu īstenošana
 • tehnoloģisko tiesību aizsardzības nodrošināšana
 • zināšanu un tehnoloģiju pārnese
 • kompetenču pilnveidošana
 • starptautiskās mobilitātes un tīklošanās īstenošana
 • bakalaura, maģistra vai doktoru darbu vadīšana un recenzēšana
 • citu pētniecības vai inovācijas projektu sagatavošana.

Pētniecības pieteikumu ceturtajā atlases kārtā atbalstāmi pētniecības pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā. Zinātniskās kvalitātes vērtēšanā ietekmes kritērija vērtējumā augstāku vērtējumu saņems pieteikumi, kas fokusēti uz Covid-19 ietekmju izpēti un inovatīvu risinājumu attīstīšanu, šādās tēmās:

 • sabiedrības veselības problēmu risināšana;
 • elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu attīstība, tai skaitā veselībai, izglītībai, birojiem, e-pārvaldei;
 • inovatīvi risinājumi uzņēmējdarbības attīstīšanai un pielāgošanai mainīgiem apstākļiem (piemēram, ārkārtas situācijām, klimata pārmaiņām.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 20. jūlijs.

Pieejamais finansējums ir 11 485 015 eiro:

 • ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem 5 742 507,50 eiro;
 • ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem 5 742 507,50 eiro, no kuriem 1 148 501,50 eiro plānoti fundamentālo pētījumu īstenošanai.

Iesniedzamie dokumenti pētniecības atbalsta saņemšanai 4. kārtā 

 1. Pētniecības pieteikumu ceturtās kārtas atlases nolikums
 2. Pētniecības pieteikuma veidlapa un tās pielikumi
 3. Pētniecības pieteikuma veidlapas aizpildīšanas metodika un tās pielikumi

Lai iegūtu piekļuvi POSTDOC elektroniskajai sistēmai, lūdzam aizpildīt līguma formu un tā pielikumu, tai skaitā lietotāju tiesību veidlapu. Institūcijas paraksttiesīgās personas parakstītu līgumu lūdzam iesniegt aģentūrā. Līguma forma un papildus informācija par POSTDOC elektroniskās sistēmas lietošanu pieejama šeit. Aicinām Jūsu izstrādātos pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus iesniegt POSTDOC elektroniskajā sistēmā.

Tās institūcijas, kurām jau ir līgums par POSTODC elektroniskās sistēmas lietošanu, aicinām iesniegt lietotāju tiesību veidlapas ar paraksttiesīgās personas parakstu kā pielikumus jau esošajiem līgumiem.

Lai atvieglotu priekšatlases sagatavošanas darbu, VIAA ir izstrādājusi Zinātnisko institūciju un komersantu Pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases nolikumu ar tā pielikumiem.

Papildu informācijai un ierosmei aicinām iepazīties ar jaunākajiem Eiropas Komisijas izstrādātajiem dokumentiem un Apvārsnis 2020 izsludinātajiem projektu konkursiem, kas saistīti ar Covid-19 tematiku:

Jaunākie ar Covid-19 tematiku saistītie Apvārsnis 2020 programmas konkursi: