Jaunumi
2022. gads Latvijas Zinātnes padomei – reorganizācijas gads ar lielu darba apjomu

Latvijas Zinātnes padome (LZP) pērn ir administrējusi pētniecības programmas un veikusi finansējuma izlietojuma uzraudzību 952 projektiem, tostarp starptautiskiem projektiem, ar kopsummu vairāk nekā 45 milj. eiro apmērā.

LZP īpašu uzmanību pievērsusi projektu zinātniskās kvalitātes novērtēšanai. Ievērojot starptautiski atzītu praksi konkursa norises caurspīdīguma nodrošināšanai, tiek piesaistīti ārvalstu eksperti. Kopumā 2022. gadā projektu vērtēšanai tika noslēgti 864 līgumi par 1735 ekspertīžu veikšanu.

Nacionālās programmas

LZP 2022. gadā tika uzraudzītas nacionālās pētniecības programmas un projekti par kopējo finansējumu vairāk nekā 40 milj. eiro apmērā, tai skaitā:

  • Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekti (FLPP) 17 milj. eiro apmērā 164 projektu līgumi;
  • Valsts pētījumu programmu (VPP) projekti 17 milj. eiro apmērā 39 projektu līgumi;
  • Pēcdoktorantūras programmas projekti ar 6 milj. eiro apmērā.

2022.gada FLPP konkursā pusi no kopumā 43 finansētajiem projektiem veido vienāds skaits Dabaszinātņu un Inženierzinātņu un tehnoloģiju projektu, kamēr pārējās 4 zinātņu nozaru grupas veido otru pusi finansēto projektu. Plašāk par konkursa rezultātiem šeit.

Valsts Pētījumu programmas (VPP) ir ministriju pasūtīti pētījumi to izvēlētā tematikā vai zinātņu nozarē (top-down), kas balstās uz ministriju vajadzībām un finansēšanas iespējām. Tā kā tie ir orientēti uz noteiktu vajadzību un interešu nodrošināšanu, tad tie pamatā ir multi un starp disciplināri pētījumi un pamatā katrs aptver dažādas zinātņu nozaru grupas un nozares. Pērn tika uzsāktas:

  • Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai (3.kārta)
  • Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma
  • Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas
  • Digitālās humanitārās zinātnes

Pēcdoktorantūras programmā tiek turpināta 234 pētniecības pieteikumu īstenošana visās Latvijas noteiktajās viedās specializācijas jomās ar kopējo līgumu summu 29,7 milj. eiro. Kopējā atbalsta summa pētniecības projektu īstenotājiem 2022. gadā bija 6 milj. eiro apmērā.

Starptautiskās programmas

Zinātniskajām institūcijām un uzņēmumiem ir iespēja piedalīties Apvārsnis Eiropa (2021.-2027.), EURATOM (2021.-2025.); EUREKA klasteru programma; EUROSTARS 2 programma; ECSEL (electronic components and systems) kopuzņēmums; Eiropas Inovācijas un tehnoloģijas institūta (EIT) zināšanu un inovācijas kopienas (KIC) un citu starptautisku programmu projektu konkursos, saņemot finansiālu atbalstu, iesaistoties projektos, kur partneri ir no dažādām valstīm. Pērn starptautisko projektu dalībniekiem no Latvijas piešķirts finansējums 4 milj. eiro apmērā. Finansējums piešķirts un LZP ir uzraudzījusi 89 projektu īstenošanu Latvijā.

LZP 2022.gadā ir izsludināti un īstenoti  projektu konkursi 3 divpusējās un trīspusējās pētniecības un tehnoloģiju  sadarbības programmās par kopējo finansējumu 324 000 EUR:

  • Latvijas – Francijas sadarbības programmā OSMOZE atbalsts tika piešķirts 3 mobilitātes projektu īstenošanai
  • Latvijas – Ukrainas sadarbības programmā finansējums tiks piešķirts 10 projektu īstenošanai
  • Latvijas – Lietuvas – Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonds atbalstīja 4 jaunu projektu īstenošanu

Šajās programmās 2022.gadā turpinājās 23 projektu īstenošana.

Savukārt Baltijas Pētniecības programmā tiek īstenoti 9 projekti par kopējo summu vairāk nekā 8 milj. eiro. Pārstāvētas tādas tēmas kā „Inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai”, „Sabiedrības veselība un e-veselība” un „Reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika”.

Latvijas organizācijas programmā Apvārsnis Eiropa piedalījušās 474 projektu pieteikumos, iesniedzot 466 “Atbilstošus” (eligible) projektus. Savukārt Latvijas organizāciju dalību skaits iesniegtajos projektu pieteikumos ir 636, jo vienā projektā var būt arī vairāki Latvijas partneri. No 474 iesniegtajiem projektu pieteikumiem 286 saņēma kvalitātes virssliekšņa vērtējumu. Eiropas Komisija finansējusi 115 projektus kopā par 32,70 milj.eiro, tātad 24,27% Latvijas iesniegto projektu, un no tiem 6 projektos Latvijas organizācijas ir koordinatori.

LZP starptautiskās sadarbības jomā šobrīd ir aktīvi līgumi par vairāk kā 35,5 milj. eiro. Savukārt FLPP  līgumu kopsumma – vairāk kā 48 milj. eiro un VPP – vairāk kā 35  milj. eiro.