attēls

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzsākusi darbu pie tīklošanās risinājuma izveides, kas ļautu zinātniekiem Latvijā un ārvalstīs uzzināt par sadarbības iespējām un atrast vienam otru – identificēt līdzīgas pētnieciskās intereses un jomas, potenciāli radot pamatu sadarbībai pētnieciskos un cita veida projektos. Pašlaik Latvijas Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēma (sciencelatvia.lv) ietver informāciju par Latvijas pētniekiem un viņu aktivitātēm, bet tajā trūkt ziņu par ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas izcelsmes zinātniekiem.

2017. un 2018. gadā veiktie Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra (LU DMPC) ārvalstīs dzīvojošo Latvijas izcelsmes zinātnieku apsekojumi (pētījumu rezultāti pieejami diaspora.lu.lv) liecina par interesi iesaistīties pētnieciskās aktivitātēs Latvijā. Pamatojoties uz šo iepriekšējo izpēti, LU DMPC uzsāk ārvalstīs dzīvojošo Latvijas izcelsmes zinātnieku aptauju ar mērķi iegūt informāciju, kas ļautu izveidot vienotu datubāzi zinātnieku sadarbības sekmēšanai. Atšķirībā no iepriekšējām divām aptaujām, kas aptvēra plašu jautājumu loku, šī aptauja izvaicā tikai par viedokli piedalīties Latvijas diasporas zinātnieku datu bāzē. Aptaujā aicināti piedalīties visi ārvalstīs dzīvojošie Latvijas izcelsmes zinātnieki, kas veic pētniecisku darbu valsts, privātajā vai nevalstiskajā sektorā, tostarp studējot doktorantūrā vai maģistrantūrā. Anketu var aizpildīt latviešu vai angļu valodā, izmantojot šo saiti: https://aptauja.migracija.lv  Aptaujā var piedalīties līdz šā gada 25. jūnijam.

Līdztekus diasporas zinātnieku aptaujai, pētījuma ietvaros notiks arī fokusgrupu intervijas ar ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas izcelsmes pētniekiem, lai izprastu konkrētu sadarbības risinājumu potenciālu ar partneriem Latvijā. Fokusgrupu diskusijās tiks aicināti piedalīties dažādu jomu pētnieki, kas strādā ASV, Lielbritānijā, Vācijā, Austrijā, Šveicē un Skandināvijas valsīts.

Tā kā sadarbības priekšnoteikums ir arī Latvijas puses pētnieku un organizāciju interese, šis pētījums iekļaus Latvijas zinātnisko institūciju aptauju un padziļinātas intervijas ar pētniekiem Latvijā par viņu pieredzi un vīziju sadarbībai ar Latvijas izcelsmes pētniekiem ārvalstīs.

Pētījuma noslēgumā tiks sagatavots ziņojums ar pārskatu par Latvijas izcelsmes zinātniekiem ārvalstīs, viņu redzējumu par sadarbību ar zinātniekiem un organizācijām Latvijā un otrādi – Latvijas zinātnieku domas par sadarbību ar Latvijas izcelsmes kolēģiem ārvalstīs. Ziņojums iekļaus ieteikumus sadarbības veicināšanai starp Latvijas un diasporas zinātniekiem. Latvijas izcelsmes ārvalstu zinātnieku aptaujas rezultātā iegūto personas datu turētājs būs IZM.

Finansējums pētījumam nodrošināts projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/002 “Integrētie nacionālā līmeņa pasākumi Latvijas pētniecības un attīstības interešu pārstāvības stiprināšanai Eiropas pētniecības telpā” ietvaros, projekta mērķis: stiprināt Latvijas starptautisko sadarbību pētniecības un tehnoloģiju jomā, sekmējot Latvijas pētnieku integrāciju Eiropas un pasaules pētniecības telpā un Latvijas sabiedrības atbalstu zinātnei.