Vakances

Latvijas Zinātnes padome atkārtoti izsludina atklātu konkursu uz Administratīvās vadības departamenta direktora vietnieka juridiskajos jautājumos ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku).

Amata mērķis:

Efektīvi nodrošināt juridiskā atbalsta sniegšanu Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) kompetences ietvaros. Sniegt  atbalsta pasākumus saistībā ar normatīvo aktu izstrādi un juridisko konsultāciju sniegšanu LZP kompetences ietvaros.

 Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt iekšējo administratīvo darbu koordinēšanu departamenta direktora darba atbalstam un kopā ar departamenta direktoru nodrošināt LZP juridisko jautājumu risināšanu, juridiskā atbalsta sniegšanu LZP nodarbinātajiem, tostarp:
 • nodrošināt administratīvā procesa īstenošanas uzraudzību LZP, izskatot iesniegumus par LZP nodarbināto izdoto administratīvo aktu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu;
 • nodrošināt LZP iekšējo normatīvo aktu projektu atbilstības izvērtēšanu;
 • nodrošināt privāttiesisko (iepirkumu, uzņēmumu, nomas līgumu) un publisko līgumu, pārvaldes lēmumu, iekšējo lēmumu projektu izstrādi;
 • nodrošināt privāttiesisko un publisko tiesību līgumu, normatīvo aktu un lēmumu projektu tiesiskuma iepriekšēju papildpārbaudi;
 • nodrošināt normatīvo aktu projektu un attīstības plānošanas dokumentu juridisko analīzi;
 • nodrošināt LZP pārstāvību tiesvedības procesos, izstrādāt tiesvedības stratēģiju;
 • piedalīties iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanā departamenta funkciju īstenošanai;
 • piedalīties LZP darbības plānošanas dokumentu izstrādāšanā.
 • Sniegt atbalstu problēmjautājumu risināšanā saistībā ar LZP administrētajām starptautiskajām sadarbības programmām un projektiem.
 • Sniegt LZP nodarbinātajiem padomus un atbalstu nacionālo normatīvo aktu un Eiropas Savienības normatīvo aktu interpretācijā un piemērošanā.
 • Nodrošināt LZP publisko iepirkumu procedūru organizēšanu, konsultēt LZP nodarbinātos par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu.
 • Identificēt LZP valsts amatpersonas, sagatavot un iesniegt LZP valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumus Valsts ieņēmumu dienestam.
 • Veikt departamentā iesniegto dokumentu juridisku izvērtēšanu, saskaņošanu, sniegt atzinumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
 • Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs.
 • Pieredze juridiskajā darbā – vismaz 3 gadi (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina, un periodu, kad minētā pieredze iegūta).
 • Pieredze darbā valsts pārvaldē attiecīgajā jomā.
 • Darba pieredze tiesību aktu projektu analīzē.
 • Darba pieredze iekšējo normatīvo aktu izstrādē.
 • Darba pieredze pārvaldes lēmumu projektu izstrādē.
 • Darba pieredze publisko iepirkumu jomā.
 • Darba pieredze līgumu sastādīšanā un publisko iepirkumu dokumentācijas noformēšanā.
 • Pieredze tiesvedības procesos vai tiesvedības dokumentu sagatavošanā.
 • Vēlama darba pieredze vadošā amatā.
 • Vēlama darba pieredze iestādes darbības plānošanas dokumentu izstrādē.
 • Vēlama darba pieredze projektu vadībā vai kontroles jomā.
 • Vēlama pieredze Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā vai kontrolē.
 • Zināšanas par Latvijas zinātnes sistēmu.
 • Zināšanas pētniecības un inovāciju politikas īstenošanā, dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā.
 • Zināšanas administratīvo tiesību un administratīvā procesa tiesību jomā.
 • Zināšanas par Latvijas tiesu sistēmu.
 • Zināšanas par Publisko iepirkumu likuma piemērošanu.
 • Zināšanas Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto programmu īstenošanā, administrēšanā, uzraudzībā un kontrolē.
 • Zināšanas par normatīvo aktu projektu izstrādi un virzību pieņemšanai Ministru kabinetā vai Saeimā.
 • Zināšanas par personālvadības procesiem valsts pārvaldē.
 • Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.
 • Stratēģiskā domāšana, kreativitāte un problēmu risināšana spēja.
 • Angļu valodas zināšanas līmenī, kas ļauj darba pienākumu izpildē izmantot dokumentus un literatūru darbības jomā.
 • Komunikācijas un argumentācijas prasmes.
 • Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un padoto darbu.

Piedāvājam:

iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,mēnešalga no 1624 euro līdz 2321 euro (pirms nodokļu nomaksas), ņemot vērā pretendenta kvalifikācijas un kompetenču novērtējumu,sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,elastīgā un attālinātā darba iespējas,darba vietu Rīgā, Smilšu ielā 8 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:

motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);pretendenta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 3.februārim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: konkursi@izm.gov.lv ar norādi „LZP AVD direktora vietnieks juridiskajos jautājumos”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība departamenta direktora vietnieka juridiskajos jautājumos amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Zinātnes padome informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Zinātnes padome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000048222), kontaktinformācija: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām +371 67047949.