Jaunumi
Aktualitātes Baltijas pētniecības programmu īstenošanā pārrunātas seminārā

26.maijā tiešsaistes platformā ZOOM, notika informatīvais seminārs Baltijas Pētniecības programmu īstenotājiem. Seminārā informēja par atvērtās zinātnes, projektu publicitātes un gada pārskata jautājumiem.

Latvijas Zinātnes padomes direktore Lauma Muižniece, sakot ievadvārdus, uzsvēra sadarbības, pieredzes apmaiņas un jaunu, unikālu zināšanu ieguves svarīgumu, kas rodas gan kopīgu pētniecības projektu īstenošanas, gan šādu semināru laikā. Tā ir jaunu ideju rašanas vieta, kas ir īpaši derīgi ikdienas darbam zinātnes atbalstā.

Par Baltijas valstu un Norvēģijas zinātniskās sadarbības stiprināšanu informēja Komercdarbības konsultante EEZ/Norvēģijas grantu darījumos Agnese Cimdiņa. Viņas pieredze liecina, ka, realizējot pētījumu programmas, ir jāņem vērā un tām ir jāsaskan ar attiecīgo valstu sociālekonomisko un kultūras vidi, tās vērtībām. Agnese Cimdiņa akcentēja arī to, ka zinātniekiem ir svarīgi popularizēt savus projektus un sasniegumus plašākai sabiedrībai.

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperts Edvards Francis Kuks detalizēti prezentēja atvērtās zinātnes stratēģiju, Baltijas pētījumu programmas prasības zinātniskajām publikācijām, to autortiesībām, intelektuālā īpašuma aizsardzību, kā arī informēja par pētījumu projektu datu pārvaldības plānu veidošanu.

Publicitātes un komunikācijas prasības un ieteikumus tās komunikācijas īstenošanai EEZ/ Norvēģijas grantu projektiem skaidroja Finanšu ministrijas Komunikācijas eksperte Ieva Gaigala. Komunikācija ir būtiska, lai projektu aktivitātes, iesaistītie partneri, kā arī donorvalstis būtu redzamas un pamanāmas. Ieva Gaigala uzsvēraka komunikācija nav nejauša aktivitāte, tajai jābūt atbilstoši plānotai un realizētai (ko, kad un kā komunicēt). Projektu īstenotāju uzmanība tika vērsta uz to, ka EEZ/Norvēģijas grantu projektu ieviešanai ir izstrādātas vadlīnijas un prasības projektu komunikācijai, kas ir visiem pieejamas www.eeagrants.lv.

Noslēgumā Latvijas Zinātnes padomes Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļas vadītāja Līga Mirlina sniedza galvenos datus par Baltijas Pētniecības programmas gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī izsmeļošu informāciju par projektu dokumentācijas prasībām.

Baltijas pētniecības programma ir viena no programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm, ko finansiāli atbalsta EEZ granti. Programma veicina Baltijas valstu pētniecības institūciju sadarbību ar Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniecības organizācijām. Programmu apsaimnieko Izglītības un zinātnes ministrija, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā, bet Latvijas Zinātnes padome ir programmas ieviesējs un veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.