Apstiprināta Latvijas Zinātnes padomes iekšējā Kvalitātes rokasgrāmata

Latvijas Zinātnes padome 30.11.2020. apstiprināja iekšējo Kvalitātes rokasgrāmatu un ar to saistītos dokumentus, kas nozīmēja spertu pirmo soli kvalitātes pārvaldības sistēmas izveidē. No 2020. gada decembra tiek sperts nākamais solis — kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana un pārbaudīšana praksē t.i. vai iepriekš izdomātā un apstiprinātā kārtība palīdz un uzlabo Padomes darbību, vai Padome ir gatavāka risināt iespējamas nestandarta situācijas, problēmas.

Kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešana ir svarīgs solis turpmākā Latvijas Zinātnes padomes attīstībā un Izglītības un Zinātes ministrijas deliģēto funkciju izpildē. Ir jābūt gataviem jauniem izaicinājumiem un jauniem uzdevumiem, tāpēc vajadziga šī iekšējā kārtība. Ieguvēji no kvalitātes pārvaldības sistēmas būs visi, jo sakārtotāki procesi gan atvieglo darbinieku uzdevumu izpildi, gan klienti un citas ieinteresētās puses var paļauties uz skaidru iekšēju procesu norises kārtību. Sadarbība kļūst veiksmīgāka, atvērtāka, nekas neapstājas mainoties darbiniekiem vai atbildīgajām personām. Kvalitātes pārvaldības sistēma dod arī skaidru pamatu iekšējai regulārai paškontrolei, jo ir mērķi, uzdevumi, procesu norises kritēriji, visas vēlmes, vajadzības un uzlabojumi, kas rezultatā tiek periodiski caurskatīti. Ar skaidru iekšēju kontroles sistēmu samazinās cilvēcisku kļūdu skaits kad kaut kas ir aizmirsts vai nav izdarīts, kad atklājas pretrunas dokumentācijā, pienākumos un atbildībās.

Pamatprincipi:

  • LZP apzinās, ka ilgtspējīgus panākumus varēs gūt tikai ciešā un produktīvā sadarbībā ar klientiem un citām ieinteresētām pusēm.
  • LZP ir svarīgi, lai visi nodarbinātie būtu kompetenti, lojāli un strādātu ar entuziasmu, kas nozīmē arī savstarpēju cieņu un komandas darbu.
  • LZP visas darbības ir vienots process, kas nepārtraukti pilnveidojams un attīstāms.