Apstiprināts Latvijas Zinātnes padomes direktors
 2021. gada 8. jūnija Ministru kabineta sēdē Latvijas zinātnes padomes direktora amatā apstiprināts Dr. phys. Edmunds Tamanis. 

Edmunds Tamanis 2005. gadā Latvijas Universitātē ieguvis fizikas doktora zinātnisko grādu cietvielu fizikā par promocijas darbu “Nanostrukturētu pārklājumu iegūšana ar Peninga šūnu, to fizikālo īpašību izpēte un modificēšanas iespējas”.

Edmunds Tamanis ir Daugavpils Universitātes (turpmāk – DU) pasniedzējs. No 2006. g. – 2017. g. pildījis DU Zinātņu daļas vadītāja pienākumus, bijis iesaistīts DU zinātniskās stratēģijas un politikas izstrādē, zinātniskā darba organizēšanā, koordinēšanā un uzraudzībā. Kā DU Zinātņu daļas vadītājs nodrošinājis DU zinātnisko institūciju pārmaiņu procesu, kura rezultātā tika izveidoti divi zinātniskie institūti, kā arī vadījis projektu sagatavošanas un īstenošanas grupu, kura realizēja virkni projektu, tostarp projektus ar finansējumu virs viena miljona euro. No 2007. g. – 2015. g. Edmunds Tamanis ir bijis DU G. Liberta Inovatīvās mikroskopijas centra direktors, un no 2007. g. – 2014. g. iepriekš minēta centra asociētais profesors.

Gan kā DU zinātnieks, gan kā administrācijas darbinieks piedalījās dažādos starptautiskos pasākumos, piemēram, pārstāvot DU dažādās starptautiskās izvērtēšanās, bijis vadītājs virknei projektu (arī starptautisku), kā arī ieguvis pieredzi privātā un publiskā finansējuma piesaistē, tostarp pētniecības un inovācijas projektiem.

Paralēli minētajiem amatiem Edmunds Tamanis ir bijis eksperts dažādās padomēs, piemēram, DU Promocijas padomē cietvielu fizikā, Rīgas Tehniskās Universitātes Profesoru padomē fizikā, Latvijas Universitātes Profesoru padomē fizikā, kā arī zinātnes nozares – Dabaszinātnes, Fizika un astronomija eksperts Latvijas Zinātnes padomē un Latvijas Zinātnes padomes Dabaszinātņu un matemātikas ekspertu komisijas loceklis (no 2013. g. – 2016. g.).

Šajā laikā publicētas 49 Edmunda Tamaņa publikācijas, piedalījies 48 konferencēs, sniedzot tēzes, veicis akadēmisko darbību, izstrādājot dažādas studiju programmas DU  fizikā, 2012. gadā saņēmis apbalvojumu – DU Gada balva zinātnē.