OSMOZE
Atvērts OSMOZES programmas 2022.gada projektu konkurss

Latvijas Zinātnes padome 2022. gada 10. martā izsludina Latvijas – Francijas Hubert Curien partnerības programmas OSMOZE 2022. gada mobilitātes projektu konkursu. Konkursu īsteno atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas 2021. gada 28. maija administratīvajai vienošanās par zinātniskās pētniecības projektu īstenošanu Hubert Curien partnerības programmā OSMOZE.

Konkursam var pieteikt mobilitātes projektus visās fundamentālo un lietišķo pētījumu nozarēs, tai skaitā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Programmā projektu īsteno divi projekta dalībnieki, kas pārstāv Latviju un Franciju un projektu īsteno katrā programmas valstī vienlaikus, projekta dalībniekiem savstarpēji sadarbojoties.

Mobilitātes projekta aktivitāte ir projekta dalībnieku zinātnisko grupu savstarpējie īslaicīgās (līdz 30 kalendārajām dienām) mobilitātes pasākumi. Programma veicina un attīsta augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām, tai skaitā augstskolām, kā arī valsts un privāto uzņēmumu zinātniskajām grupām, lai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

Projekta iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 3. jūnijs plkst. 17.00. Projektu un dokumentāciju kopā kā vienu datni ar drošu elektronisko parakstu paraksta Latvijas zinātniskās grupas paraksttiesīgā amatpersona vai tās pilnvarotā persona un Latvijas zinātniskās grupas zinātniskais vadītājs un iesniedz Latvijas Zinātnes padomē elektroniskā dokumenta formātā, nosūtot uz oficiālo elektroniskā pasta adresi: pasts@lzp.gov.lv.

Informācija par Latvijas puses pieteikšanās kārtību pieejama Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietnes sadaļā OMSOZE izsludinātie konkursi.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Latvijas Zinātnes padomes
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: +371 29923005
E-pasts: elza.zeidlere@lzp.gov.lv