PostDoc jaunumi
PostDoc juanumi

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 9. janvāra noteikumu Nr. 35 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.9. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētījumi” īstenošanas noteikumi” 17. punktu, 15.02.2024. Latvijas Zinātnes padome saņēmusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) uzaicinājusi sagatavot un iesniegt Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta iesniegumu “Pēcdoktorantūras pētījumi” ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros.

Projekta iesniedzējs (finansējuma saņēmējs) ir Latvijas Zinātnes padome un ERAF projekta iesniegums “Pēcdoktorantūras pētījumi” jāiesniedz CFLA līdz 2024. gada 15. aprīlim. Trīs mēnešu laikā pēc projekta iesniegšanas CFLA veiks projekta izvērtējumu. Projekta iesniegumus vērtēs speciāli izveidota vērtēšanas komisija, nodrošinot rūpīgu, objektīvu un savlaicīgu vērtējumu.

Pirmo atlasi, kurā Latvijas Zinātnes padome projekta ietvaros aicinās pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumus iesniegt Latvijas zinātniskās institūcijas un komersantus,  Latvijas Zinātnes padome varēs izsludināt pēc līguma par projekta īstenoišanu noslēgšanas ar CFLA.

  • 1.1.1.9. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētījumi” mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.
  • 1.1.1.9.pasākuma projektam “Pēcdoktorantūras pētījumi” pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 311 158 euro, tai skaitā ERAF finansējums – 33 414 484 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 4 326 320 euro un privātais līdzfinansējums - 1 570 354 euro.

Projekta ietvaros  paredzēts sniegt finansiālu atbalstu pēcdoktorantūras pētījumiem Latvijā. Šī programma atbalstīs gan Latvijas, gan ārvalstu pēcdoktorantus, kuriem ir doktora grāds, iegūts ne vairāk kā pirms 10 gadiem no pētniecības pieteikuma iesniegšanas termiņa, ņemot vērā arī bērna kopšanas atvaļinājumu un pārejošu darbnespēju. Lai pretendētu uz atbalstu, pēcdoktorantam ir jābūt noslēgtam darba līgumam ar Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu.

Saimniecisku vai nesaimniecisku pētniecības pieteikumu varēs iesniegt individuāli vai partnerībā ar citu institūciju, augstskolu vai komersantu un pētniecības pieteikumam jāsniedz ieguldījums Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā vai specializācijas jomu attīstībā. Starpdisciplinārs pētniecības pieteikums var ietvert vairākas no definētajām Latvijas viedās specializācijas jomām vai vismaz vienu no definētajām Latvijas viedās specializācijas jomām un vismaz vienu jomu vai nozari, kas nav noteikta kā Latvijas viedās specializācijas joma.

Pētniecības pieteikuma ietvaros tiks atbalstīta, pētniecība, pēcdoktoranta kompetenču pilnveide, starptautiskā mobilitāte un tīklošanās pasākumi, zināšanu un tehnoloģiju pārnese, tehnoloģiju tiesību iegūšana, apstiprināšana un aizstāvēšana.

Lai sniegtu atbalstu karjeras uzsākšanai zinātniskajās institūcijās un  pie komersantiem vai kvalifikācijai atbilstošas zināšanu ietilpīgās tautsaimniecības nozarēs, katram pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumam būs pieejams finansējums līdz 191 700 euro, kas ietver  atalgojumu  pēcdoktorantam 3 860 euro mēnesī,  1000 euro mēnesī, lai segtu dažādas izmaksas, ieskaitot materiālu iegādi, tehnoloģiju tiesības, mācības un tīklošanās pasākumus un 255  euro administratīvajiem un infrastruktūras resursiem. Papildus finansējums paredzēts ārvalstu mobilitātes pasākumu nodrošināšanai 600 euro mēnesī, ja mobilitāte ir 6 mēnešus vai vairāk un papildus ģimenes (laulātais un/vai bērni) pabalstam 660 euro, ja pēcdoktorantam mobilitātē līdzi dodas ģimene (laulātais un/vai bērni). Ja pēcdoktorants pārceļas no ārvalstīm uz Latviju, tiek paredzēts vienreizējs pārcelšanās pabalsts 600 euro un 660 euro, ja līdz ar pēcdokotrantu uz Latviju pārceļas arī ģimene (laulātais un/vai bērni).

1.1.1.9. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētījumi” projekta iesniegumu atlases dokumenti pieejami šeit: https://www.cfla.gov.lv/lv/1-1-1-9.

 

1.1.1.9. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētījumi” projekts līdzfinansēts ar Eiropas Savienības atbalstu.