FLPP Jaunumi
attēls

Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada  zinātnieku individuālo projektu atklātā konkursa rezultāti

Noslēgusies zinātniskā vērtēšana un zināmi rezultāti Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) 2020. gada 7.septembrī Latvijas Zinātnes padomes (LZP) izsludinātajā zinātnieku individuālo projektu atklātajā konkursā. Konkursa rezultātā tiks finansēti 107 projekti 6 nozaru grupās.

Projektu konkursā  līdz 2020. gada 28. septembrim tika saņemti 348 projekta iesniegumi. 2020. gada 29. septembrī LZP uzsāka konkursā iesniegto projekta iesniegumu administratīvo izvērtēšanu, tās noslēgumā lemjot par piecu projekta iesniegumu noraidīšanu, kā arī vienu projekta iesniegumu atsauca tā iesniedzējs.

LZP zinātniskajai izvērtēšanai virzīja 342 projekta iesniegumus. Katram projekta iesniegumam tika piesaistīti divi ārvalstu zinātniskie eksperti ar pieredzi attiecīgajā zinātnes nozarē un projekta tematikā. Līdz 2020. gada 3. novembrim visi eksperti pabeidza projektu iesniegumu zinātnisko izvērtēšanu, iesniedzot projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu.

Zinātnisko izvērtēšanu LZP veica atbilstoši Ministru Kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība” (noteikumi) un padomes 2020. gada 7. septembrī apstiprināto “Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklātā konkursa nolikumu”  (nolikums). Saskaņā ar noteikumu 19. punktu projekta iesniegumu izvērtē pēc trīs kritērijiem: 1) zinātniskā kvalitāte; 2) rezultātu ietekme; 3) īstenošanas iespējas un nodrošinājums. Projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu, ievērojot noteikumu 24. punktu, atbilstoši nolikuma 43. punktā noteiktajai formulai (zinātniskā kvalitāte ir 50%, rezultātu ietekme ir 30% un īstenošanas iespējas un nodrošinājums ir 20% no projekta iesnieguma konsolidētā vērtējuma) aprēķina procentos. Projekta iesnieguma kvalitātes slieksnis atbilstoši nolikuma 44. punktam ir:

  1. vismaz četri punkti zinātniskās kvalitātes kritērijā;
  2. vismaz trīs punkti rezultātu ietekmes kritērijā;
  3. vismaz trīs punkti īstenošanas iespēju un nodrošinājuma kritērijā;
  4. un vismaz desmit punkti visos kritērijos kopā.

Konkursa zinātniskās izvērtēšanas rezultāti:

Zinātnes nozaru grupa Iesniegtie projekta iesniegumi
Virs kvalitātes sliekšņa novērtētie projekti
No tiem finansējamie projekti Zem kvalitātes sliekšņa novērtētie projekti
Dabaszinātnes 94 64 28 30
Inženierzinātnes un tehnoloģijas 84 48 23 36
Medicīnas un veselības zinātnes 60 38 18 22
Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes 29 13 11 16
Sociālās zinātnes 49 25 16 24
Humanitārās un mākslas zinātnes 26 14 11 12
KOPĀ 342 202 107 140

Konkursa kopējais finansējums tika sadalīts atbilstoši nolikuma 47. punktā noteiktajam (sk. tabulu “Finansējuma sadalījums”), tas ir:

  • pirmajā kārtā sadala 30 procentus no finansējuma projektu īstenošanai katrai zinātnes nozaru grupai vienādās daļās, un piešķir projektiem atbilstoši to projekta iesnieguma konsolidētajam vērtējumam dilstošā secībā;
  • otrajā kārtā sadala 70 procentus no finansējuma projektu īstenošanai, klāt skaitot pirmajā kārtā atlikušo finansējumu (ja tāds ir), proporcionāli katrā zinātnes nozaru grupā projektu iesniegumos, pieprasītā finansējuma apjomam pret kopējo projektu iesniegumos, pieprasītā finansējuma apjomu un piešķir projektiem atbilstoši to galīgā projekta iesnieguma konsolidētajam vērtējumam dilstošā secībā.

Virs kvalitātes sliekšņa izvērtēti 202 projekta iesniegumi, kas ir ~59% no kopējā izvērtēto projekta iesniegumu skaita. Virs kvalitātes sliekšņa izvērtēto projektu īpatsvars ir mazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējiem FLPP konkursiem, jo ir paceltas prasības kvalitātes slieksnim zinātniskās kvalitātes kritērijā.

Kopumā finansēti 107 projekti visās zinātnes nozaru grupās, kas ir 31% no kopējā izvērtēto projekta iesniegumu skaita, kas kopš 2018. gada ir augstākais finansēto projektu īpatsvars FLPP konkursos.

FLPP atklātais projektu konkurss tika finansēts pēc š.g. 11. augusta valdības lēmuma atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto priekšlikumu Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, lai nodrošinātu pasākuma “Zinātnisko institūciju zinātnes izcilības un snieguma finansējuma nodrošinājums pētniecības specializācijas, izcilības un ietekmes stiprināšanai – vienotas akadēmiskās un zinātniskās karjeras sistēmas reformas ieviešanai un zinātnes un inovācijas lomas palielināšanai” (MK 11.08.2020. sēdes Nr. 47#93 2.punkts) ieviešanu 2020.- 2021.gadā. Plānots, ka projektu īstenošana pēc līgumu noslēgšanas ar LZP sāksies 2020.gada 1.decembrī.