FLPP Jaunumi
Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada konkursa izvērtēšanas rezultāti

2022.gada 25. septembrī noslēdzās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2022. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš. Tika saņemts līdz šim augstākais iesniegumu skaits – 600 iesniegumu. 577 no tiem tika novērtēti kā atbilstoši administratīvās atbilstības prasībām, un līdz 14. decembrim tika veikta to zinātniskā izvērtēšana un lēmumu pieņemšana par projektu iesniegumu apstiprināšanu finansēšanai vai noraidīšanu. 327 jeb 56,7% no tiem tika novērtēti kā atbilstoši virs sliekšņa prasībām – vismaz 4 punkti kritērijā Zinātniskā kvalitāte, vismaz 3 punkti Ietekme, vismaz 3 punkti kritērijā Īstenošanas iespējas un nodrošinājums, kā arī vismaz 10 punkti kritēriju kopsummā. Pieejamais finansējums ļāva atbalstīt 43 visaugstāk novērtētos projektus. Projektu iesniegumos pieprasītais un projektiem piešķirtais finansējums:

Visi iesniegumi atbilst administratīvās atbilstības prasībām 577 iesniegumi 172 477 467 EUR
Novērtēti virs sliekšņa 327 iesniegumi 97 884 111 EUR
Finansēti 43 projekti 12 898 956 EUR

Finansēto projektu sadalījums pa zinātņu nozaru grupām un to daļa no kopējā:

Salīdzinot ar iepriekšējiem FLPP konkursiem kopš 2018. gada, 2022. gada FLPP konkursā kopā ar 2021. gada konkursu bija augstākais iesniegumu skaits un visaugstākais konkurss – sekmības faktors tikai 7,5%:

Virs sliekšņa novērtēto projektu iesniegumu skaits bija tuvs iepriekšējiem diviem konkursiem, kopš kritērijā Zinātniskā kvalitāte minimālais punktu skaits tika noteikts vismaz 4 punkti.

Pielikumā apkopoti šādi dati un pievērsta uzmanība atsevišķiem elementiem:

  • Finansēto projektu saraksts (Tabula 1.);
  • Iesniegumu, virs sliekšņa novērtētu iesniegumu, finansētu projektu skaits un sekmības rādītājs pa zinātņu nozaru grupām un zinātņu nozarēm, skatot iesniegumā norādīto pamata zinātņu nozari, kā arī pamata un papildus zinātņu nozares kopā (Tabulas 2. un 3.);
  • Vidējais vērtējums katrā no vērtēšanas kritērijiem (Zinātniskā kvalitāte, Ietekme, Īstenošanas iespējas un nodrošinājums), vidējā punktu kopsumma un vidējais svērtais vērtējums zinātņu nozaru grupās un zinātņu nozarēs, skatot iesniegumā norādīto pamata zinātņu nozari, minimālais svērtais vērtējums finansējuma saņemšanai zinātņu nozaru grupā (Tabula 4.);
  • Zinātnisko institūciju projektu iesniegumu skaits kā iesniedzējam un partnerim, virs sliekšņa novērtēto iesniegumu un finansēto projektu skaits, finansēto projektu daļa no visiem institūcijas iesniegumiem – sekmības rādītājs (Tabula 5.), kā arī šī informācija apkopota pa zinātniskajām institūcijām pēc to veida (Tabula 6.);
  • Nosaukto prioritāro zinātnes virzienu skaits projektu iesniegumos un finansētajos projektos (Zīm. 3);
  • Nosauktās viedās specializācijas stratēģijas RIS3 jomas projektu iesniegumos un finansētajos projektos (Zīm. 4);
  • Informācija par projektu iesniegumu un finansēto projektu kā Fundamentālo pētījumu vai Lietišķo pētījumu skaitu un sekmības rādītāji.