FLPP Jaunumi
FLPP 2023_57projekti

2023. gada 15. maijā noslēdzās projektu iesniegumu pieteikšana Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2023. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursam. Tika saņemti 583 projektu iesniegumi, no tiem administratīvajām prasībām atbilda 576 iesniegumi, kam tika veikta zinātniskā izvērtēšana.

Projektu iesniegumu zinātniskās izvērtēšanas rezultātā virs sliekšņa tika novērtēti 346 projektu iesniegumi, no tiem bija iespējams finansēt 57 visaugstāk novērtētos projektu iesniegumus, tiem- kopā piešķirot finansējumu 17 082 522 euro apmērā. lzp-2023/1 konkursā pieejamais finansējuma apmērs un lielais projektu iesniegumu skaits radījis līdz šim augstāko konkurenci FLPP konkursu vēsturē, ko apliecina vēsturiski zemākais sekmības rādītājs - tikai 9,9%. 

Dabaszinātņu un Inženierzinātņu un tehnoloģiju zinātņu nozaru grupās katrā atbalstīti 15 projektu iesniegumi, astoņi iesniegumi atbalstīti Medicīnas un veselības zinātņu nozaru grupā, septiņi iesniegumi – Sociālo zinātņu grupā, savukārt, Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu un Humanitāro un mākslas zinātņu grupās atbalstīti katrā pa sešiem projektu iesniegumiem. Zinātņu nozaru grupā Inženierzinātnes un tehnoloģijas minimālais svērtais vērtējums iespējai pretendēt uz finansējuma saņemšanu bija 95 no 100 punktiem, pārējās grupās tas svārstījās no 90 - 93 punktiem. 10 projektu iesniegumi šajā konkursā tika novērtēti ar maksimālo 100 punktu vērtējumu.

Konkursā tika saņemti iesniegumi no 32 zinātniskajām institūcijām, tās visas bija projektu iesniedzējas, bet 20 no tām - arī sadarbības partneres. Konkursā finansējumu kā projektu iesniedzējas vai sadarbības partneres saņēmušas 17 zinātniskās institūcijas.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. Programmas ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem.

Par vērtēšanas kārtību:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu vērtēšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība”, kur noteikti vērtēšanas kritēriji un kārtība.

Sākumā tiek izvērtēta projekta iesnieguma atbilstība administratīvās atbilstības kritērijiem (noteikumu 12. punkts). Ja ir atbilstība šiem kritērijiem, pēc tam projekta iesniegums tiek nodots izvērtēšanai vismaz diviem neatkarīgiem ārvalstu ekspertiem, kuri vērtē zinātnisko kvalitāti, tā ietekmi, īstenošanas iespējas un nodrošinājumu (noteikumu 15.-22. punkts). Pamatojoties uz ekspertu iesniegto projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu, tiek aprēķināts projekta iesnieguma konsolidētais vērtējums procentos.

Pēc visu projektu iesniegumu konsolidēto vērtējumu saņemšanas konkursa ietvaros tiek sagatavots saraksts ar kvalitātes prasībām atbilstošo projektu iesniegumiem dilstošā secībā pēc iegūtā vērtējuma procentos atbilstoši konkursa nolikumam. Šo sarakstu izskata konkursa komisija. Finansējums tiek piešķirts projektiem ar augstāko punktu skaitu. Līdz ar to finansējumu saņem projekti, kuriem ir augstākā zinātniskā kvalitāte un pienesums nozīmīgu jautājumu pētniecībā.

Plašāka informācija par 2023. gada konkursa prasībām un projektu izvērtēšanu pieejama šeit.