Apvārsnis Eiropa
Iespēja pieteikties atbalstam projektu sagatavošanas finansēšanai

Latvijas Zinātnes padome piešķir finansiālu atbalstu par projektu, kas iesniegts attiecīgo Eiropas Savienības izpildinstitūciju organizētajos pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” un pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa”, to apakšprogrammu, speciālo programmu, kopuzņēmumu un aktivitāšu projektu konkursos, sagatavošanu, un ir saņēmis novērtējumu virs kvalitātes sliekšņa (novērtējums vienāds ar kvalitātes sliekšņa vērtību vai augstāks).

Atbalsta mērķis ir motivēt Latvijas zinātniskās institūcijas un komersantus piedalīties konkurētspējīgu projektu izstrādē iesniegšanai Eiropas Savienības programmu projektu konkursos, un sniegt atbalstu šādu projektu sagatavošanai.

Atbalsta apmērs par projekta sagatavošanu ir 9 000 euro, ja zinātniskā institūcija vai komersants ir projekta koordinators, vai 6 000 euro, ja zinātniskā institūcija vai komersants projektā ir partneris.

Atbalsts projektu sagatavošanas finansēšanai netiek piešķirts zinātniskajām institūcijām, kuras ir noslēgušas līgumu par projektu izstrādes izdevumu segšanu 1.1.1.5. pasākuma otrās kārtas ietvaros saskaņā ar 2017.gada 6.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 315.

Pieteikšanās nosacījumi ir noteikti nolikumā “Par atbalsta piešķiršanas kārtību programmas „Apvārsnis 2020” un Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis Eiropa” apakšprogrammu konkursos iesniegtu un virs kvalitātes sliekšņa novērtētu projektu sagatavošanas finansēšanai”.

Atbalstam var pieteikties, aizpildot atbalsta pieteikuma veidlapu un iesniedzot to padomes lietvedībā kopā ar attiecīgajiem pieteikuma pielikumiem, kas parakstīti kā viena datne ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Plašāka informācija par pieteikšanās kārtību atbalstam par projektu sagatavošanas finansēšanu pieejama Latvijas Zinātnes padomes tīmekļvietnes sadaļas “ERAF projekts” apakšsadaļā “Projektu sagatavošanas finansēšana”.

Kontaktinformācija:

Elza Zeidlere
Latvijas Zinātnes padomes
Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta
Pētniecības starptautisko programmu nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: +371 29923005
E-pasts: elza.zeidlere@lzp.gov.lv