Pieredzes stāsti
Ingars Reinholds: Eiropas līmeņa mikotoksīnu pētniecība ar starpdisciplināru pieeju

Dr.chem. Ingars Reinholds īstenoja savu pēcdoktorantūras pētījumu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” Pēcdoktorantūras atbalsta programmas 1.atlases kārtas ietvaros. Ingara pētnieciskā pieteikuma nosaukums bija “Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un attīstīšanai”, kura ietvaros tika sekmēta jaunu analītisko metožu izstrāde un pielietošana, lai analizētu neregulētus un ES regulētus mikotoksīnus (aut. mikotoksīni ir pelējuma sēņu vielmaiņas galaprodukti, kas var būt toksiski gan cilvēkam, gan dzīvniekiem) lauksaimniecības produktos. Pētījuma ietvaros tika analizētas sekojošas pārtikas grupas: (garšaugi, zāļu un tējas koka lapu tējās, graudaugi un pākšaugi un pelējuma sieri, kas audzēti Latvijā, vai izplatīti Latvijas patērētājiem, tādejādi projekts paredzēja sniegt atbalstu Latvijas ražotājiem, sekmējot produktu kvalitātes novērtējumu un arī novērtēt drošumu patērētājiem.

Galvenais iedvesmas avots – vecmāmiņa

Kā galveno iedvesmas avotu izvēlētajam zinātnes ceļam Ingars min savu vecmāmiņu Dr.Biol. Dagniju Dzeguzi, kura bija pētniece A.Kirhenšteina Mikrobioloģijas institūtā. Pēc maģistra studijām fizikālajā ķīmijā, radiācijas ķīmijas virzienā, Ingars doktora zinātnisko grādu ieguva 2014. g., turpinot studijas polimēru un to kompozītu izpētē. Vienlaikus profesora V. Kaļķa vadībā viņš ieguva pieredzi projektu rakstīšanā, palīdzot vadīt un plānot aktivitātes, pētniecības darbā, kas pēc profesora pāragrās nāves deva iespējas aktīvi darboties projektu rakstīšanā, atskaišu gatavošanā un zinātnisko publikāciju izstrādē, zināšanas un pieredzi attīstot vienā no Latvijas prestižajiem zinātniskajiem institūtiem “BIOR”. Kopš 2014. g. vasaras, kad beidzās  projektu iespējas Latvijas universitātē, Ingaram iespēju attīstīties un paplašināt savu pieredzi deva institūta Ķīmijas nodaļas vadītājs, Dr.ķīm. Vadims Bartkevičs.

Ingars atzīst, ka tieši asoc. prof. Bartkeviča pieredze, uzticības garants un analītiķa prāts, attīstot mūsdienīgi aktuālus projektus un dodot iespēju iesaistīties to rakstīšanā, publikāciju izstrādē ļāva tālāk būtiski attīstīt karjeru kā vadošajam pētniekam 7. ietvara programmas, ERAF, Norvēģijas Grantu projektos, kā arī deva iespēju būtiski audzēt Hirša indeksu, par ko lieca tā kāpums kopš 2014. līdz 2021. g. Vienlaikus institūta “BIOR” vadības atbalsts ļāva jaunajam zinātniekam saglabāt turpmākas karjeras attīstības iespējas, vadot kursus lielmolekulāro savienojumu jomā ķīmijas studentiem un profesionālās maģistra un bakalaura programmās, attīstot personīgo izaugsmi un stabilizējot pieredzi un zināšanas. Šīs profesionālās attīstības un izaugsmes iespējas ļāva pierādīt, ka mērķtiecīgs darbs atmaksājas, proti, iegūtās zināšanas un doktora pieredzi Ingars varēja apvienot starpdisciplināros pētījumos institūtā “BIOR”, ļaujot vienlaikus saglabāt sadarbību valsts pētījumu programmās ar Rīgas Tehniskās universitātes kolēģiem un integrējot zināšanas BIOR un Latvijas Universitātes projektos. Tas deva iespēju arī iegūt 2017. gadā atzinību par vienu no Latvijas sasniegumiem zinātnē par pētījumiem Dr. V. Bartkeviča vadītajā Norvēģijas Grantu projektā. Atceroties ceļu līdz pēcdoktorantūrai, Ingars piemetina, ka drīz pēc tam sekoja iespēja izstrādāt patstāvīgu darbu kopā ar “BIOR” kolēģiem pēcdoktorantūrā, attīstot institūtā mikotoksīnu tēmu.

Viens no pēcdoktorantūras pētījuma rezultātiem: izstrādāts un apstiprināts patents

Atskatoties uz pieredzēto īstenotā pēcdoktorantūras projekta ietvaros, kā dažas no galvenajām atziņām Ingars min to, ka Latvijas pētniecības līmenis ir ļoti augsts un atbilstošs Eiropas līmenim, savukārt izstrādātais pētījums institūtā “BIOR” deva būtisku ieguldījumu savstarpējo kontaktu dibināšanā, piedaloties pētniekam starptautiski nozīmīgākajās mikotoksīnu tēmas konferencēs un semināros laika posmā no 2017. -2020. ar jauniem ziņojumiem (kopā vairāk nekā 5 konferences), nopublicējot vismaz piecus augsti citētus rakstus mikotoksīnu tēmā un vienlīdz arī attīstot paralēlus pētniecības virzienus, kā arī izstrādājot, iesniedzot un nopublicējot vienu patentu “Mikotoksīnu noteikšanas paņēmiens raudzētā graudu vai ogu alkoholiskā vai bezalkoholiskā dzērienā”. Lai gan uzstādītos pētījuma mērķus izdevās sasniegt, taču Covid-19 pandēmija neļāva attīstīties vēl vairāk.

Kā galvenās pētījuma laikā nostiprinātās iemaņas Ingars apraksta, plaši attīstītās iemaņas pētniecībā un patstāvīgā projektu plānošanā un administrēšanā, kas nu jau tālāk tiek izmantotas individuālu projektu attīstīšanā “BIOR” un Latvijas Universitātē. Pašreiz pēc pēcdoktorantūras pētījuma pabeigšanas Ingars turpina savas profesionālās zinātniskās, pētnieciskās un akadēmiskās darba gaitas gan kā vadošais pētnieks zinātniskajā institūtā “BIOR”, gan kā docents Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē.

Tāpat Ingars uzsver, ka pēcdoktorantūras atbalsta programmas 1.atlases kārtas sākotnējās prasības pētījuma īstenošanai negatīvi ietekmēja akadēmisko kursu pasniegšanas pieredzes turpmāku attīstību, taču nu jau pēc tā noslēgšanas tiek darīts viss, lai atjaunotu un vēl vairāk nostiprinātu akadēmisko karjeru, kamēr ar “BIOR” vadības zinātnisko iedvesmu tiek attīstīts tālāk iesāktais pētniecības virziens mikotoksīnu jomā. Vienlaikus tiek nostiprināti arī citi pētniecības virzieni par radiācijas drošību, plastmasu, mikroplastmasu piesārņojuma kontroli, sekmējot doktorantūras un pēcdoktorantūras laikā izveidotās pieredzes tālāku pielietojumu, audzējot  pieredzi, ekspertīzi un starpdisciplināro virzienu attīstības iemaņas.

Ingars savu pieredzes stāstu noslēdz ar entuziastiski reālistisku atziņu: “Nākotne pieder tiem, kas ir stipri un nebaidās no šķēršļiem, grūtībām, dažādiem kritumiem, dažādiem darba pienākumiem, bet spēj visu pārvarēt un sekmīgi nest zinātnieka vārdu ar godaprātu un darba apziņu, integrējot uzkrāto pieredzi starpdisciplināros un sabiedrībai nozīmīgos pētniecības virzienos.”