Ņemot vērā nosacījumus valsts pētījumu programmu konkursos, zinātniskajām institūcijām, kuras Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajos Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātajā konkursā ir apstiprinātas kā atbilstošas pētniecības organizācijas definīcijai, nav jāiesniedz dokumentācija atbilstībai (finanšu vadības un grāmatvedības politika, finanšu apgrozījuma pārskats, ja attiecināms, apliecinājums, ka projekta rezultāti netiks izmantoti komerciāliem nolūkiem).

Izvērtēšana atbilstībai tika veikta tikai zinātniskajām institūcijām, kurām uz projektu iesniegšanas datumu bija apstiprināts institūcijas 2019. gada pārskats vai arī veiktas izmaiņas finanšu vadības un grāmatvedības politikā, pārējām zinātniskajām institūcijām papildu vērtējums netika veikts, tādēļ tās neparādās šajā sarakstā.

Informējam, ka Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātajā konkursā kā atbilstošas pētniecības organizācijas statusam tika atzītas 19 zinātniskās institūcijas:

Zinātniskā institūcija Atbilst
Agroresursu un ekonomikas institūts
Banku augstskola
Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”
Dārzkopības institūts
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Latvijas Universitāte
Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts
Nodibinājums “Baltic Studies Centre”
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Stradiņa universitāte
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Zinātniskais institūts
Ventspils Augstskola
Vidzemes Augstskola