Valsts pētījumu programma
Izglītības un zinātnes ministrija īstenos valsts pētījumu programmu par latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību

2021. gada 6. jūlijā valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”. Programma ir paredzēta kā starpdisciplināra pētījumu programma sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kas apvieno iepriekš īstenoto valsts pētījumu programmu “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” un “Latviešu valoda” tematisko fokusu.

Programmas virsmērķis ir Latvijā veidot iekļaujošu latvisku un eiropeisku zināšanu sabiedrību, kuras pamats ir demokrātiskās vērtības, latviešu valoda un kultūra. Programmas īstenošanas mērķis ir radīt risinājumus un zināšanas, lai sekmētu ilgtspējīgu Latvijas sabiedrības un valsts attīstību. Tas ietver nepieciešamā cilvēkkapitāla un zināšanu bāzes paplašināšanu, izglītības transformācijas iespēju izpēti, kā arī valodas, vēstures, kultūras un Latvijas iedzīvotāju un diasporas identitāšu veidošanās pētniecību.

Programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” īstenošanai 2021. – 2024. gadam ir plānots valsts budžeta finansējums 6,2 milj. eiro apmērā.   Projektos paredzēts iesaistīt zinātnisko un akadēmisko personālu, kā arī studējošos, doktora grāda pretendentus un jaunos zinātniekus.

Programma ir nepieciešama, lai attīstītu zināšanu bāzi sociālajās un humanitārajās zinātnēs, kas ir daļa no nacionālās pētniecības un inovāciju sistēmas. Tās ietvaros tiek radīta sabiedrības vajadzībām atbilstoša plaša un dziļu zināšanu bāze, uz kuras pamata risina sabiedrībai aktuālas problēmas.

Viens no galvenajiem programmas uzdevumiem ir nodrošināt valsts valodas politikas prioritāšu īstenošanu un rast zinātniski pamatotus risinājumus aktuāliem izaicinājumiem latviešu valodniecības nozarē.

Valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” IZM ir izstrādājusi sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, piedaloties pārstāvjiem no Eiropas Parlamenta, Valsts prezidenta kancelejas, Valsts kancelejas, Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas, NATO Stratēģiskās komunikācijas ekselences centra, SIA “Tilde”, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas “SUSTENTO”, kā arī diasporas zinātniekiem no Kristiana Albrehta universitātes Ķīlē (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel) un Londonas Universitātes koledžas (University College London).

Pēc projekta apstiprināšanas sekos atklātais pētniecībasprojektu konkurss, par kura organizēšanu atbildīgā institūcija ir Latvijas Zinātnes padome.

Ar MK rīkojuma projektu “Par valsts pētījumu programmu “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai”” var iepazīties MK mājaslapā.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.