2020. gada 19. augustā Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) izsludina pieteikšanos Baltijas Pētniecības programmas 3. konkursam Latvijā, ko finansiāli atbalsta Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas (EEZ/N) granti.

Sadarbības projektus konkursā var iesniegt piecās zinātņu tēmās: sabiedrības veselība un e-veselība, migrācija un sociālā iekļaušana, kiberdrošība un sabiedrības drošība, reģionālā ekonomiskā attīstība, nodarbinātība, darba tirgus regulējums un sociālā politika un inovatīvi risinājumi efektīvai un ilgtspējīgai resursu izmantošanai. Projekta pieteikumam jāatbilst vismaz vienai no apakštēmām. Programma atbalsta uz pētījumiem balstītu zināšanu attīstības veicināšanu Baltijas valstīs, veidojot pētniecības partnerības ar Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas pētniekiem un zinātniskajām institūcijām.

Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas statusam, sadarbībā ar projekta partneriem – pētniecības organizācijām Norvēģijā, Islandē, Lihtenšteinā, Igaunijā, Lietuvā, kā arī citām valstīm konkursa pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 19. oktobrim. Pētniecības projektu īstenošanas termiņš noteikts līdz 2024. gada 30. aprīlim. Programmas kopējais budžets Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir 23,5 milj. eiro, savukārt atvēlētais budžets Latvijas konkursam ir 7 541 272 eiro. Plašāka konkursa informācija, dokumenti un vadlīnijas projektu iesniedzējiem ir pieejami EEZ un Norvēģijas grantu mājaslapā.

Baltijas Pētniecības programma ir viena no EEZ/N finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātēm. Tā piedāvā plašas un ilgtspējīgas sadarbības iespējas starp pētniekiem un pētniecības iestādēm Baltijas valstīs un donorvalstīs, lai uzlabotu Baltijas valstu pozīciju Baltijas jūras reģionā, Baltijas un Ziemeļvalstu pētniecības telpā, kā arī Eiropas un starptautiskā līmenī. Vienlaikus programma stiprina attiecības ar donorvalstīm politiskā līmenī un Eiropas līmenī kopīgu interešu jomās.

EEZ/N grantu programmas “Pētniecība un izglītība” apsaimniekotājs ir IZM, kas atbild par programmas īstenošanu Latvijā. Savukārt VIAA kā programmas ieviesējs veic projektu vērtēšanu, īstenošanas uzraudzību un kontroli.

VIAA