Valsts pētījumu programma

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir sadarbībā ar Eiropas Kodolpētniecības organizāciju (The European Organization for Nuclear Research) (turpmāk – CERN) stiprināt Latvijas zinātniskās kopienas attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģijas jomā. Lai paplašinātu sadarbību ar CERN un kļūtu par asociēto CERN dalībvalsti, Latvijai ir jādemonstrē atbilstoša zinātniskā kapacitāte. Līdz ar to ir nepieciešams izveidot starpdisciplināru augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomās, tai skaitā stiprinot sadarbību ar CERN zinātnisko personālu, kā arī CERN infrastruktūras izmantošanu

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2020. gada 30. jūnijs.

Kāds ir kopējais budžets? 900 000 euro 24 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projekta iesniedzējam projektā jāpiesaista vismaz 2 projekta sadarbības partneri.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti trīs uzdevumi:

1. attīstīt sadarbību ar CERN viena vai vairāku CERN zinātnisko eksperimentu ietvaros, piemēram, Kompaktā mionu solenoīda (The Compact Muon Solenoid) (turpmāk – KMS) eksperimenta ietvaros;

2. veicināt maģistra un doktora studiju programmu attīstību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā;

3. attīstīt fundamentālu pētniecību augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomā.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu – vpp@lzp.gov.lv ;

2. par informācijas sistēmas lietošanu – LZP vecākā referente Jeļena Blazarene ( jelena.blazarene@lzp.gov.lv );

Dokumenti:

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 30. jūnijam, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu “Vispārīgā informācija” aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F, G, H un I daļas aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas:

[zemāk pievienot attiecīgos veidlapu failus]