Valsts pētījumu programma

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir ierobežot Covid-19 infekcijas slimības izplatību un aizsargāt iedzīvotājus, lai, īstenojot inovatīvus augstas gatavības zinātniskus projektus, steidzami atjaunotu ekonomisko darbību un sociāli aktīvu ikdienas dzīvi.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2020. gada 16. jūnijs.

Kāds ir kopējais konkursa budžets? 5 000 000 euro 6 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projekta iesniedzējam projektā jāpiesaista vismaz 2 projekta sadarbības partneri.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti desmit uzdevumi trīs tematiskajās jomās:

1.  veselības aprūpe un sabiedrības veselība;

2.  inženiertehniskie risinājumi;

3.  tautsaimniecība un sabiedrības labklājība;

4. ar programmas uzdevumiem iepazīties Ministru kabineta 2020. gada 20. maija rīkojuma Nr. 278 “Par valsts pētījumu programmu Covid-19 seku mazināšanai’ 6. punktā.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

Ja ir kādi jautājumi:

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu, rakstīt – vpp@lzp.gov.lv ;

2. par informācijas sistēmas lietošanu, rakstīt – LZP vecākajai referentei Jeļenai Blazarenei jelena.blazarene@lzp.gov.lv

Dokumenti:

Nolikuma 2. pielikums Iesniegšanas metodika

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 16. jūnijam, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu “Vispārīgā informācija” aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F un G daļu aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas:

Papildinājums:

Valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” īstenošanas un uzraudzības komisija š.g. 10. un 16. jūnijā pieņēma lēmumus par nolikumu grozījumiem. Tos var atrast šeit:

1. kopš 10. jūnija: https://lzp.gov.lv/2020/06/16/grozijumi-vpp-covid-19-seku-mazinasanai-atklata-konkursa-nolikuma-10-06/

2. kopš 16. jūnija: https://lzp.gov.lv/2020/06/16/grozijumi-vpp-covid-19-seku-mazinasanai-atklata-konkursa-nolikuma-16-06/