Valsts pētījumu programma

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas mērķis ir attīstīt un palielināt humanitāro zinātņu digitālo resursu lietojamību, mazinot to fragmentāciju.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2020. gada 30. jūnijs.

Kāds ir kopējais budžets? 1 309 380 euro 24 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projekta iesniedzējam projektā jāpiesaista vismaz 4 projekta sadarbības partneri.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti trīs uzdevumi:

1.  attīstīt un pielāgot humanitāro zinātņu digitālo resursu kopas (turpmāk – platformas), paplašinot to funkcionalitāti un integrējot tajās citus, jau izstrādātus resursus;

2.  apzināt gala lietotāju mērķa grupu (piemēram, pētnieku, pedagogu, izglītojamo, cilvēku ar īpašām vajadzībām, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju) vajadzības un pielāgot esošos rīkus vai radīt sasaistes risinājumus ar esošiem humanitāro zinātņu digitālajiem resursiem;

3.  attīstīt fundamentālu pētniecību, izmantojot digitālos humanitāro zinātņu resursus, un pētniecību, kas uzlabo digitālo humanitāro zinātņu resursus.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu – vpp@lzp.gov.lv ;

2. par informācijas sistēmas lietošanu – LZP vecākā referente Jeļena Blazarene ( jelena.blazarene@lzp.gov.lv );

Dokumenti:

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 30. jūnijam, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu “Vispārīgā informācija” aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F, G, H un I daļas aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas: