Valsts pētījumu programma

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana” projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir veicināt zināšanās balstītu, ilgtspējīgu un efektīvu zemes resursu izmantošanu, pārvaldību un plānošanu atbilstoši sociālajiem, ekonomiskajiem un klimata pārmaiņu radītajiem izaicinājumiem un pieejamiem cilvēkresursiem un to potenciālu, prasmēm, kompetencēm un dzīves stratēģijām.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš?  2020. gada 17. augusts.

Kāds ir kopējais budžets?  405 000 euro 24 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības  organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti divi uzdevumi, ar tiem var iepazīties Ministru kabineta 2020. gada 14. maija rīkojumā Nr. 264 “Par valsts pētījumu programmu “Ilgtspējīga teritorijas attīstība un racionāla zemes resursu izmantošana”“.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības  informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

Ja ir jautājumi:

  1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu, rakstīt – vpp@lzp.gov.lv ;
  2. par informācijas sistēmas lietošanu rakstīt LZP Ekspertīzes un analītikas nodaļas vadītāja vietniecei Jeļenai Blazarenei ( jelena.blazarene@lzp.gov.lv ).

Normatīvie akti:

Veidlapas: