Valsts pētījumu programma
kultura2023

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir Latvijas kultūras attīstība un efektīva izmantošana Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2023. gada 19. jūlijs.

Kāds ir maksimālais projekta finansējums? 1 333 800 euro 36 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti trīs uzdevumi:

1. Attīstīt jaunu zināšanu bāzi par Latvijas kultūras un radošo nozaru (literatūras, mūzikas, teātra un dejas mākslas, vizuālās mākslas, dizaina, arhitektūras, audiovizuālās un filmu mākslas, starpdisciplināro radošo izpausmju un kultūras mantojuma nozaru, tostarp tradicionālās kultūras un amata prasmju) aktuālajām attīstības tendencēm, tostarp:

1.1. Kultūras piedāvājuma pieejamību Latvijas iedzīvotājiem, tai skaitā laikmetīgo kultūras formu pieejamību, kā arī publiskā un privātā sektora lomu un mijiedarbību kultūras piedāvājuma veidošanā;

1.2. Nodarbinātības un ieņēmumu gūšanas modeļiem un tendencēm kultūras un radošajās nozarēs un visu līmeņu izglītības piedāvājuma atbilstību darba tirgus pieprasījumam un tā attīstības tendencēm;

1.3. Digitālo tehnoloģiju ietekmi uz kultūras patēriņa paradumiem, kultūras satura radīšanas un izplatīšanas procesiem un ieņēmumu gūšanu no radošās darbības.

2. Attīstīt jaunu zināšanu bāzi par Latvijas kultūras un radošajām nozarēm nozīmīgiem vēsturiskajiem procesiem ar paliekošu ietekmi uz mūsdienu kultūru, tostarp padomju okupācijas gadu norisēm kultūras jomā.

3. Attīstīt kultūras un radošo nozaru sociālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma pieejas, īpaši uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labbūtību, veselību, izglītību un sociālo iekļaušanos, vidi un klimatu, kā arī inovācijām, paplašinot zināšanas un izpratni par kultūras un radošo nozaru esošo un potenciālo pienesumu šīm jomām un veicinot valsts ilgtspējīgu attīstību.

Ar programmas ietvaru uzdevumiem var iepazīties Ministru kabineta 2023. gada 2. marta rīkojumā Nr. 101 “Par valsts pētījumu programmu “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” 2023.-2026.gadam.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

Ja ir kādi jautājumi par konkursa nolikumu, projekta pieteikuma iesniegšanu, projekta īstenošanu, informācijas sistēmas lietošanu, lūgums rakstīt – vpp@lzp.gov.lv .