Valsts pētījumu programma

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina Valsts pētījumu programmas “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai” projektu pieteikumu atklāto konkursu.

Programmas virsmērķis ir Latvijas mākslas un kultūras kapitāla efektīva izmantošana Latvijas ilgtspējīgai attīstībai, un mērķis ir attīstīt cilvēkkapitālu un zināšanu bāzi humanitārajās zinātnēs, mākslas zinātnēs un sociālajās zinātnēs par procesiem Latvijas mākslinieciskās jaunrades un kultūras mantojuma jomā, to sociālo un ekonomisko ietekmi un ilgtspēju.

Kāds ir projektu iesniegšanas termiņš? 2020. gada 13. jūlijs.

Kāds ir kopējais konkursa budžets? 1 075 350 euro 24 mēnešu īstenošanas periodam no valsts budžeta.

Kas var piedalīties? Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Atbilstoši programmas īstenošanas mērķim programmā ir noteikti trīs uzdevumi:

1.  attīstīt zināšanu bāzi par mākslinieciskās jaunrades vēsturi un aktuālajiem procesiem Latvijas kultūrā, tai skaitā mūzikā, literatūrā, teātra un dejas mākslā, vizuālajā mākslā, dizainā, arhitektūrā, audiovizuālajā un filmu mākslā un citās jomās, kā arī par sabiedrības un radošo kopienu iesaistes un līdzdalības praksēm un kultūras un mākslas procesu daudzveidību, ilgtspēju un saikni ar kultūras un kultūrizglītības vajadzībām, sekmējot pētniecības, augstākās izglītības un mākslinieciskās jaunrades saikni;

2.  attīstīt zināšanu bāzi par Latvijas kultūras mantojuma (materiālā, nemateriālā, dokumentārā) aizsardzību, saglabāšanu, tālāknodošanu, komunikācijas un pārvaldības jautājumiem, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ekonomiskos, sociālos un vides apstākļus, kultūras mantojuma un atmiņas institūciju lomu, kā arī par sabiedrības, īpaši jauniešu, un mantojuma kopienu iesaistes un līdzdalības praksēm;

3.  attīstīt pētniecības metodes un zināšanu bāzi par mākslinieciskās jaunrades un kultūras mantojuma nozaru ietekmi, tostarp sociālo un ekonomisko ietekmi, pārneses efektiem un lomu Latvijas valsts, sabiedrības un tautsaimniecības ilgtspējīgā attīstībā un nacionālās identitātes veidošanā;

4. ar programmas ietvaru uzdevumiem iepazīties Ministru kabineta 2020. gada 14. maija rīkojumā Nr. 263 “Par valsts pētījumu programmu “Latvijas kultūra – resurss valsts attīstībai””.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

Ja ir kādi jautājumi:

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu, rakstīt – vpp@lzp.gov.lv ;

2. par informācijas sistēmas lietošanu, rakstīt – LZP vecākajai referentei Jeļenai Blazarenei jelena.blazarene@lzp.gov.lv

Dokumenti:

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 13. jūlijam, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu “Vispārīgā informācija” aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F un G daļu aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas: