Izsludināts atklāts konkurss “Projektu sekretāru pakalpojumi”

14. aprīlī Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir izsludinājusi atklāto konkursu “Projektu sekretāru pakalpojumi”, lai piesaistītu speciālistus/es, kas organizēs zinātniskās izvērtēšanas un ekspertīzes procesu, tai skaitā ārvalstu zinātnisko ekspertu atlasi projekta iesniegumu, projektu pieteikumu, projekta vidusposma zinātnisko pārskatu un projekta noslēguma zinātnisko pārskatu izvērtēšanai, kontrolēs šo ekspertu darbu un pārbaudīs vērtējumu kvalitāti saskaņā ar vērtēšanas metodoloģiju, kā arī veiks vērtējumu kvalitatīvo analīzi.

Interesentus aicinām iepazīties ar nolikumu un pilnu dokumentāciju par atklāto konkursu.

Iepirkuma paredzamā kopējā līgumcena (maksimāli pieļaujamā summa visa līguma darbības laikā visās iepirkuma daļās kopā) ir 70 000,- (septiņdesmit tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 11. daļās, kas aptver visas zinātņu nozares.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – ne vēlāk kā līdz 2021.gada 5. maijam, plkst. 10:00 pēc vietējā laika.

Speciālistam, kurš piesakās konkursā, jāatbilst šādām prasībām:

 • nav darba tiesiskās, civiltiesiskās vai dienesta attiecības ar attiecīgo projektu iesniedzēju (pārbauda brīdī, kad ir zināmi projekta iesniedzēji un projekta īstenotāji) vai projekta īstenotāju[1];
 • nepiedalās konkursā iesniegtajos projektu iesniegumos, projektu pieteikumos un projektu īstenošanā, tai skaitā to projektu īstenošanā, kuri iesniedz projekta vidusposma zinātnisko pārskatu vai projekta noslēguma zinātnisko pārskatu, vēlams, ka nav piedalījies  LZP administrēto projektu īstenošanā, kuri vairs netiek īstenoti;
 • maģistra grāds vienā no zinātnes nozarēm attiecīgajās zinātnes nozarēs atbilstoši iepirkuma daļai, vēlams doktora zinātniskais grāds;
 • organizatoriskās prasmes un pieredze, vēlama pieredze darbā ar līdzīgām pētniecības projektu programmām vai starptautiskā organizatoriskā pieredze;
 • angļu valodas zināšanas vismaz B1 līmenī (klausīšanās, rakstīšana, monologs, dialogs, lasīšana), lai veiktu ikdienas komunikāciju un darbu ar dokumentāciju angļu valod;
 • komunikācijas prasmes, vēlama pieredze ikdienas darbam ar ārvalstu zinātniskajiem vai cita veida ekspertiem;
 • nepieciešamās datorprasmes, vēlama pieredze darbā ar Eiropas Komisijas ekspertu datubāzi un Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu, kā arī citām ar zinātni saistītām datubāzēm.

Speciālista pienākumi (atkarībā no konkursa tipa) ir sekojoši:

 • nodrošināt ārvalstu zinātnisko ekspertu (turpmāk – eksperti) atlasi un piesaisti projektu iesniegumu, projekta pieteikumu, projekta noslēguma zinātnisko pārskatu un projekta vidusposma zinātnisko pārskatu zinātniskajai izvērtēšanai vai ekspertīzei, apkopojot un iesniedzot LZP informāciju ar eksperta kontaktinformāciju, specializāciju, atsauksmēm;
 • nodrošināt līguma (tai skaitā pielikumu, piemēram, apliecinājuma, ja attiecināms, pieņemšanas-nodošanas akta) noslēgšanu ar ekspertiem, atbilstoši uzdevumam noformējot un aizpildot līguma formu, ko piešķir LZP, kā arī nodrošināt un pārbaudīt ekspertu aizpildīto informāciju;
 • nodrošināt komunikāciju ar ekspertiem, pārbaudīt ekspertu sniegtos projektu iesniegumu, projektu pieteikumu, projektu vidusposma zinātnisko pārskatu un projekta noslēguma zinātnisko pārskatu individuālos un konsolidētos vērtējumus atbilstoši projektu vērtēšanas kvalitātes prasībām;
 • piedalīties ekspertu paneļu organizēšanā, tai skaitā veicot ekspertu informēšanu par tiem, kā arī vadot un protokolējot ekspertu paneļus zinātnes nozarēs atbilstoši iepirkuma daļai;
 • sadarbībā ar padomi apkopot informāciju saistībā ar projektu iesniegumu, projektu pieteikumu, projektu vidusposma zinātnisko pārskatu un projekta noslēguma zinātnisko pārskatu izvērtēšanu un ekspertīzi, tai skaitā rezultātiem un vērtējumu kvalitatīvo analīzi.

Informācija pieejama arī Latvijas Zinātnes mājas lapas sadaļā “Publiskie iepirkumi”.