Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” 2023.–2025. gadam

Latvijas Zinātnes padome ir izsludinājusi Valsts pētījumu programmas (VPP) “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” 2023.–2025. gadam projektu atklāto konkursu, kurā zinātniskās institūcijas pieteikumus var iesniegt līdz šā gada 10. novembrim.

Programmas virsmērķis ir attīstīt ietvaru vienota valsts politikas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenta izveidei, kas nodrošina politikas lēmumu ietekmes modelēšanu valsts klimatneitralitātes mērķu sasniegšanai līdz 2050. gadam.

Mērķis ir izveidot metodoloģiju informācijas tehnoloģiju risinājumos balstītai lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmai, kas ietvertu procesu modeļus, datu struktūru, datus, algoritmus un prototipus klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas scenāriju modelēšanai, vides, sociālās un ekonomiskās ietekmes izvērtēšanai un pasākumu optimizēšanai. Tas tiktu izmantots plānojot un īstenojot izdevīgākos siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanas un CO2 piesaistes palielināšanas pasākumus tādos tautsaimniecības sektoros kā enerģētika, tai skaitā transports, rūpnieciskie procesi un produktu izmantošana, lauksaimniecība, zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība, kā arī atkritumu apsaimniekošana.

Programmas mērķu sasniegšanai paredzēts veikt Eiropas Savienības un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos ietverto klimata politikas saistību un nepieciešamo rīcību analīzi visos iepriekš minētajos tautsaimniecības sektoros. Viens no uzdevumiem ir apzināt esošo situāciju, veicot vietējo un starptautisko klimata pārmaiņu novēršanas un klimata pārmaiņu pielāgošanās metodisko risinājumu un instrumentu analīzi. Paredzēts arī apzināt datus, kas nepieciešami atbalsta sistēmas darbībai, it īpaši jauno normatīvo aktu prasību pārņemšanai un priekšlikumu analīzei, kā arī veikt datu kvalitātes novērtējumu un izstrādāt uzlabojumu plānu, kurā ietverta informācija par trūkstošajiem datiem, nepieciešamajiem uzlabojumiem, papildu verifikāciju utt.

Pamatojoties uz pētniecības rezultātiem, pētījumu programmas īstenotājiem būs jāizstrādā papildinošu lēmumu pieņemšanas ietekmes modelēšanas atbalsta sistēmas algoritmu (kopējās sistēmas procesa modeļa un sistēmas arhitektūra), ņemot vērā arī sociālos, tehnoloģiskos, ekonomiskos, vides un klimata aspektus un normatīvajos aktos ietvertos aspektus.

Projekta īstenotājiem jānodrošina visu Ministru kabineta (MK) 2023. gada 27.septembra rīkojumā Nr. 610 “Par valsts pētījumu programmu “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma” 2023.–2025. gadam” noteikto uzdevumu izpilde un rezultātu sasniegšana.

Konkursā plānots finansēt vienu projektu, kam pieejamais valsts budžeta finansējums ir 1 162 500 eiro. Projekts jāīsteno 24 mēnešu laikā.

Konkursā pieteikumus var iesniegt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

VPP ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas. VPP sniedz atbalstu gan augstvērtīgai fundamentālajai pētniecībai, gan politikas veidotājiem, radot pētniecībā balstītas rekomendācijas rīcībpolitikas pilnveidošanai.

Latvijas klimatneitralitātes mērķa izpildes nodrošināšanai nepieciešams ieviest tehniskos risinājumus valsts, pašvaldību un  uzņēmumu darbības pārvaldībā, kas nodrošina ilgtspējības principiem atbilstošu resursu uzskaiti, novērtēšanu, plānošanu un saimnieciskās darbības monitoringu. Ņemot vērā plānošanas sarežģītību, daudzās iespējamās mērķa sasniegšanas alternatīvas, pētījumos nepieciešams identificēt Latvijas apstākļiem piemērotākos un ekonomiski izdevīgākos risinājumus, izveidot zinātnē balstītus lēmumu ietekmes modelēšanas instrumentus, kas nodrošina vides, sociālo un ekonomisko ilgtspējību.

Par programmas “Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēma 2023.–2025. gadam īstenošanu atbildīga ir Klimata un enerģētikas ministrija.