Konference “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” 27. oktobrī

2020. gada 27. oktobrī no plkst 10.00 līdz 17.00 notiks valsts pētījumu programmas (VPP) “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” vidusposma konference, kurā būs iespēja iepazīties ar finansētajiem projektiem un uzzināt, kas šajos piecos projektos ir paveikts .

Konferenci organizē Latvijas Zinātnes padome kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju un valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu īstenotājiem – Latvijas Universitāti, Vidzemes augstskolu, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Reģistrācija pieejama līdz 26. oktobra plkst 15.00 šeit. Saite uz pasākumu būs pieejama 26. oktobrī pēc reģistrācijas slēgšanas.

.Projekti:

  • Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzumu punktos.

Īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Guntis Zemītis.
Projekta mērķis: pētīt komunikāciju starp valsti, sabiedrību un indivīdu, politiskās un sociālās kontroles ietekmi uz attieksmi pret valsts un sociālo drošību, kā arī politisko, sociālo un kultūras vērtību transformācijas procesu Latvijā 16.-20. gadsimtā.
Papildu informācija.

  • Vērtības darbībā: atbildīgas, drošas un izglītotas pilsoniskās sabiedrības attīstība ar pētniecību un rīcības modeļu izstrādes palīdzību.

Īsteno Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītājs Dr. hist. Gatis Krūmiņš.
Projekta mērķis: izveidot stabilu zināšanu bāzi, izstrādāt un pārbaudīt iespējamos rīcības modeļus atbildīgas un aktīvas Latvijas pilsoniskās sabiedrības pilnveidošanai.
Papildu informācija.

  • Latvijas valsts un sabiedrības izaicinājumi un risinājumi starptautiskā kontekstā. [INTERFRAME-LV].

Īsteno Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Latvijas Universitāti, Agroresursu un ekonomikas institūtu, Rīgas Stradiņa universitāti. Projekta vadītāja: Dr. habil. oec Baiba Rivža.
Projekta mērķis: izdalīt vadlīnijas Latvijas valsts tālākai ilgstspējīgai attīstībai perspektīvā, izceļot galvenos rīcības modeļus globālos izmaiņu procesu apstākļos, no kuru ietekmes valstij izvairīties nav iespējams. (AHP un ANP scenāriju izstrāde, kas paver rīcības modeļu izstrādes iespējas.)
Papildu informācija.

  • Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību.

Īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu. Projekta vadītāja : Dr. hist. Vija Daukšte.
Projekta mērķis: pētīt LNB krājumus un izzināt iepriekš nepietiekami pētītus Latvijas dokumentārā mantojuma aspektus attiecībā uz līdz šim maz pētītiem vēstures periodiem un jautājumiem (sākot no 13. gadsimta), lai rastu jaunas zināšanas un rosinātu konceptuālas diskusijas par to, kas tieši tiek saprasts ar un sagaidīts no dokumentārā mantojuma un kāda ir bibliotēkas lomas attiecībā uz to.
Papildu informācija.

  • Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem.

Īsteno Latvijas Universitāte sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti. Projekta vadītāja: Dr.geogr. Zaiga Krišjāne.
Projekta mērķis: izvērtēt un rast risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem, lai sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā.
Papildu informācija.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, ka valsts stratēģiski investē budžeta līdzekļus zinātniskajā darbībā, lai radītu labvēlīgus apstākļus Latvijas ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai, tajā skaitā valsts drošībai un ekonomiskās izaugsmes stimulēšanai, sabiedrības attīstībai un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Līdz 2018. gadam valsts pētījumu programmas finansēja tikai Izglītības un zinātnes ministrija, bet 2018.gada 21.jūnijā pieņemtie grozījumi Zinātniskās darbības likumā valsts pētījumu programmas ļauj īstenot un finansēt arī nozaru ministrijām.

IZM