Jaunumi
Latvijas Zinātnes padome izsludina atklātu konkursu uz Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringa departamenta Pētniecības programmu nodaļas vadītāja ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

Nodrošināt valsts budžeta finansēto pētniecības programmu projektu konkursu īstenošanu, konkursu dokumentācijas izstrādi, projektu uzraudzību un piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietošanas uzraudzību un kontroli.

Galvenie amata pienākumi:

–    Pārraudzīt un koordinēt nodaļas darbu, kontrolēt mērķu izpildi, nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu nodaļas uzdevumu izpildi.

–    Nodrošināt zinātnisko pētījumu programmu ietvaros projektu konkursu izsludināšanu, t.sk. konkursu dokumentācijas izstrādi un iesniegto projektu administratīvo izvērtēšanu.

–    Nodrošināt līgumu par projektu īstenošanu slēgšanu un koordinēt maksājumu veikšanu projektu īstenošanai.

–    Veikt finanšu plānošanu zinātnisko pētījumu programmu projektu īstenošanai, nodrošināt nepieciešamo informāciju par zinātnes finansēšanas norisi un finanšu resursu izlietojumu.

–    Organizēt un veikt zinātnisko pētījumu programmām un pētniecības projektiem piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietošanas uzraudzību un kontroli.

–    Nodrošināt metodisko materiālu izstrādi un konsultācijas projektu pieteikumu iesniedzējiem, projektu īstenotājiem par projektu konkursu nosacījumiem.

–    Organizēt seminārus projektu pieteikumu iesniedzējiem, projektu īstenotājiem par projektu rakstīšanu un īstenošanu.

–    Organizēt Padomes zinātnisko pētījumu programmu īstenošanas un uzraudzību komisiju darbu, nodrošināt to sekretariāta funkcijas.

–    Izstrādāt priekšlikumus par izmaiņām Padomes zinātnisko pētījumu programmas reglamentējošos ārējos normatīvajos aktos.

–    Nodrošināt informācijas un datu uzkrāšanu un analīzi par zinātnisko pētījumu programmu administrēšanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

–    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

–    Nozarei atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālajām mācībām.

–    Pieredze budžeta plānošanas, budžeta izpildes kontroles vai analīzes darbā vismaz 2 gadi (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–    Darba pieredze vadošā amatā vismaz 3 gadi (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–    Pieredze zinātnes jomā vai zinātnes politikas veidošanas jomā.

–    Darba pieredze analītisku dokumentu projektu sagatavošanā.

–    Darba pieredze iestādes darbības stratēģiskajā plānošanā.

–    Pieredze darbā valsts pārvaldē.

–    Vēlama pieredze darbā zinātniskajā institūcijā vai zinātnes pārvaldībā.

–    Zināšanas par Latvijas zinātnes sistēmu un Eiropas Pētniecības telpu.

–    Zināšanas par Latvijas zinātnes tehnoloģiju attīstību un inovāciju sistēmu.

–    Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē augstākās izglītības un zinātnes jomu.

–    Zināšanas finanšu jautājumos.

–    Zināšanas par starptautiskajām organizācijām, to darbības pamatprincipiem un sadarbības veidošanu ar šādām institūcijām zinātnē un pētniecībā.

–    Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.

–    Zināšanas par personālvadības procesiem valsts pārvaldē.

–    Stratēģiskā domāšana, kreativitāte un problēmu risināšana spēja.

–    Ļoti labas angļu valodas zināšanas.

–    Komunikācijas un argumentācijas prasmes.

–    Prasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un padoto darbu.

Piedāvājam:

–    iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,

–    mēnešalga: 1.kategorijai 1253 euro, 2.kategorijai 1442 euro, 3.kategorijai 1647 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska padomes funkciju izpildei,

–    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,

–    darba vietu Rīgā, Smilšu ielā 8 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:

motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:

1.1.    iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);

1.2.    iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.

pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);pretendenta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 8.maijam Nodarbinātības valsts aģentūras Vakanču portālā, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: konkursi@izm.gov.lv ar norādi „LZP PPIMD Pētniecības programmu nodaļas vadītājs”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība nodaļas vadītāja amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Zinātnes padome informē, ka:

1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Zinātnes padome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000048222), kontaktinformācija: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām +371 67047949.