Jaunumi
Latvijas Zinātnes padome izsludina atklātu konkursu uz Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta Pētniecības programmu nodaļas vecākā eksperta ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

Kvalitatīva un efektīva valsts budžeta zinātnisko pētījumu programmu ieviešana, dokumentācijas izstrāde un konsultēšana.

 Galvenie amata pienākumi:

–              Izstrādāt un apkopot priekšlikumus zinātnisko pētījumu programmu un zinātnes stratēģisko programmu veidošanai un to dizainam.

–              Piedalīties zinātnisko pētījumu programmu konkursa nolikumu izstrādē.

–              Izstrādāt metodiskos un informatīvos materiālus Padomes zinātnisko pētījumu programmu īstenošanai un finansēto pētniecības projektu īstenošanai savas kompetences ietvaros.

–              Izstrādāt priekšlikumus par izmaiņām iekšējos un ārējos normatīvajos aktos saistībā ar Padomes zinātnisko pētījumu programmām.

–              Veikt Padomes zinātnisko pētījumu programmu īstenošanas un uzraudzības komisiju sekretariāta funkcijas.

–              Izsludināt Padomes zinātnisko pētījumu programmu projektu konkursus.

–              Organizēt seminārus projektu iesniedzējiem un projektu īstenotājiem par projektu konkursiem.

–              Izstrādāt biežāko jautājumu un atbilžu materiālus par projektu konkursiem un projektu īstenošanu.

–              Veikt projektu pieteikumos norādīto rādītāju sasniegšanas pārbaudi un kontroli, tostarp zinātnisko rezultātu sasniegšanas kontroli sadarbībā ar Zinātniskās ekspertīzes nodaļu.

–              Veikt projektu pēcuzraudzību.

–              Piedalīties atbilžu sagatavošanā uz iesniegumiem un jautājumiem, konsultēt zinātniskās institūcijas un projektu vadītājus par projektu iesniegšanu.

–              Administrēt Padomes elektroniskā pasta kontus flpp@lzp.gov.lv un vpp@lzp.gov.lv.

–              Piedalīties darba grupās savas kompetences ietvaros.

–              Sniegt priekšlikumus Padomes informācijas sistēmu struktūrai un dizainam, ņemot vērā Padomes zinātnisko pētījumu programmu konkursa nolikumus.

Prasības pretendentiem/-ēm:

–              Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

–              Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālajām mācībām.

–              Pieredze informācijas sniegšanā un apmeklētāju apkalpošanā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–              Pieredze dokumentu izstrādāšanā, noformēšanā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–              Pieredze augstākās izglītības, zinātnes, tehnoloģiju vai inovāciju jomā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–              Vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē attiecīgajā jomā.

–              Vēlama pieredze zinātnes politikas veidošanas jomā.

–              Vēlama pieredze darbā zinātniskajā institūcijā vai zinātnes pārvaldībā.

–              Zināšanas par starptautiskajām organizācijām, to darbības pamatprincipiem un sadarbības veidošanu ar šādām institūcijām zinātnē un pētniecībā.

–              Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē augstākās izglītības un zinātnes jomu.

–              Zināšanas par Latvijas zinātnes sistēmu.

–              Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.

–              Labas angļu valodas zināšanas.

–              Komunikācijas prasme.

–              Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme noteikt prioritātes.

Piedāvājam:

 • iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,
 • mēnešalga: 1.kategorijai 1052 euro, 2.kategorijai 1209 euro, 3.kategorijai 1382 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska padomes funkciju izpildei,
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,
 • darba vietu Rīgā, Smilšu ielā 8 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:

 1. motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:
  • iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);
  • iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.
 2. pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);
 3. pretendenta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 10.jūnijam, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: konkursi@izm.gov.lv ar norādi „LZP PPN nodaļas vecākais eksperts_31”.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība vecākā eksperta amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Zinātnes padome informē, ka:

1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Zinātnes padome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000048222), kontaktinformācija: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām +371 67047949.