Latvijas Zinātnes padome izsludina atklātu konkursu uz Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta Pētniecības programmu nodaļas vecākā eksperta ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku)

Amata mērķis:

Kvalitatīva un efektīva valsts budžeta līdzekļu administrēšana, uzraudzība un kontrole fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanai un valsts pētījumu programmu īstenošanai.

Galvenie amata pienākumi:

–    Veikt zinātnisko pētījumu programmām un pētniecības projektiem piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietošanas uzraudzību un kontroli.

–    Nodrošināt zinātnisko pētījumu programmu ietvaros īstenoto projektu īstenošanas uzraudzību.

–    Nodrošināt projektu pieteikumos norādīto rādītāju sasniegšanas pārbaudi un kontroli, tai skaitā zinātnisko rezultātu sasniegšanas kontroli sadarbībā ar Zinātniskās ekspertīzes nodaļu.

–    Nodrošināt projektu pēcuzraudzību.

–    Izstrādāt metodiskos materiālus projektu īstenotājiem par projektu īstenošanas dokumentācijas aizpildi (saistībā ar finansējuma izlietojumu pa pozīcijām, ar projektos nodarbināto slodzēm u.c. jautājumiem), kā arī instrukcijas dokumentācijas iesniegšanai attiecīgajās informācijas sistēmās.

–    Sagatavot atbildes uz Padomē saņemto korespondenci atbilstoši nodaļas kompetencei.

–    Veikt Padomes zinātnisko pētījumu programmu īstenošanas un uzraudzības komisiju sekretariāta funkcijas.

–    Sagatavot pārskatus un atskaites par zinātnisko pētījumu programmu finanšu un rezultatīvajiem rādītājiem.

–    Piedalīties zinātnisko pētījumu programmu un pētniecības projektu konkursu nolikumu izstrādē un izstrādāt ar konkursa īstenošanu saistītus iekšējo normatīvo aktu projektus.

–    Piedalīties zinātnisko pētījumu programmu projektu konkursu administratīvajā izvērtēšanā.

–    Konsultēt projektu iesniedzējus un īstenotājus par projektu iesniegšanu un projektu īstenošanu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

–    Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.

–    Nozarei atbilstoša augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālajām mācībām.

–    Pieredze budžeta plānošanas, budžeta izpildes kontroles vai analīzes darbā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–    Pieredze zinātnes jomā vai zinātnes politikas veidošanas jomā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–    Pieredze darbā valsts pārvaldē (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–    Pieredze analītisku dokumentu projektu sagatavošanā (lūdzam pieteikuma dokumentos noradīt darba pieredzi, kas to apliecina).

–    Vēlama pieredze darbā zinātniskajā institūcijā vai zinātnes pārvaldībā.

–    Zināšanas finanšu jautājumos.

–    Zināšanas par Latvijas zinātnes tehnoloģiju attīstību un inovāciju sistēmu.

–    Zināšanas par starptautiskajām organizācijām, to darbības pamatprincipiem un sadarbības veidošanu ar šādām institūcijām zinātnē un pētniecībā.

–    Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas regulē augstākās izglītības un zinātnes jomu.

–    Zināšanas par Latvijas zinātnes sistēmu un Eiropas Pētniecības telpu.

–    Zināšanas par valsts pārvaldes iestādes darbības pamatprincipiem.

–    Komunikācijas prasme.

–    Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme noteikt prioritātes.

Piedāvājam:

–    iespēju veikt atbildīgu, dinamisku un interesantu darbu profesionālā kolektīvā valsts pārvaldē,

–    mēnešalga: 1.kategorijai 1052 euro, 2.kategorijai 1209 euro, 3.kategorijai 1382 euro, atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska padomes funkciju izpildei,

–    sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu, stājoties amatā,

–    darba vietu Rīgā, Smilšu ielā 8 (Vecrīgā).

Iesniedzamie dokumenti:

1.    motivēta pieteikuma vēstule dalībai konkursā, kurā lūdzam:

1.1.    iekļaut informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās profesionālās darba pieredzes esamību, norādot periodu, kad minētā pieredze iegūta (ja pieteikuma vēstulē nav aprakstīta amatam izvirzītā darba pieredze, konkursa komisija uzskata, ka amata pretendentam nav šādas pieredzes);

1.2.    iekļaut apliecinājumu atbilstībai Valsts civildienesta likuma 7.pantā noteiktajām prasībām.

2.    pretendenta dzīves gaitas un darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae);

3.    pretendenta augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pretendentiem/-ēm pieteikties , iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: konkursi@izm.gov.lv ar norādi „LZP PPN nodaļas vecākais eksperts_27” līdz 10.maijam.

Informējam, ka amata konkurss noritēs 2 kārtās šādi:

1.kārtā notiks pretendentu iesniegto dokumentu atbilstības un pieteikuma vēstulē sniegtās informācijas saturiskā izvērtēšana;

2.kārtā iekļuvušie pretendenti tiks aicināti uz darba interviju, kuras laikā tiks izvērtēta pretendenta profesionālā sagatavotība vecākā eksperta amata aprakstā noteiktajām prasībām.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Latvijas Zinātnes padome informē, ka:

1)    jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2)    iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Zinātnes padome (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000048222), kontaktinformācija: Smilšu iela 8, Rīga, LV-1050.

Tālrunis uzziņām +371 67047949.