Latvijas Zinātnes padome piedalās Eiropas Pētniecības telpas politikas veidošanā

Latvijas Zinātnes padomes direktore Dr. Prof. Gita Rēvalde šodien 21. janvārī piedalījās augsta līmeņa asociācijas  Science Europe  diskusijā “Par Science Europe Stratēģisko plānu 2021.- 2026. gadam” .

Latvijas Zinātnes padome ir asociācijas Science Europe dalībnieks. Asociācija apvieno nozīmīgākās Eiropas un Eiropas Pētniecības telpas 36 organizācijas no 27 valstīm, kas finansē vai veic augsta līmeņa  pētniecību.

Augsta līmeņa sanāksmē tika izskatīts un darba grupās apspriests organizācijas stratēģijas 2021. -2026.gadam projekts, kā arī diskutēts daudzgadu pasākumu plāns un tā īstenošanas līdzekļi.

2021. -2026. gadam organizācija izvirza trīs prioritātes:

–       1. Stiprināt Science Europe kā līderi, lai veidotu Eiropas pētniecības telpas politikas attīstību

–       2. Veicināt pētniecības kultūras attīstību

–       3. Stiprināt zinātnes lomu un ieguldījumu globālu problēmu risināšanā.

Diskusijās dalībnieki apsprieda pasākumus, kādus varētu veikt organizācijas dalībnieki, lai stirprinātu Eiropas Pētniecības telpas vadošo lomu pasaulē, kā arī, lai īstenotu augsta līmeņa mērķus dzīvē tādā veidā, kas dotu maksimālu labumu dalībvalstu organizācijām un sabiedrībai.

Latvijas zinātnes padomes direktore Gita Rēvalde diskusijā pauda viedokli, ka ļoti būtisks ir mērķis stirpināt sadarbības tīklus strap dalībvalstu zinātniekiem, izmantojot Science Europe platformas, darba grupas un seminārus. Nozīmīgs aspekts ir kopīga darbība Eiropas Pētniecības telpas prestiža veidošanā, sabiedrības informēšana par zinātnes lomu izaicinājumu un problēmu risināšanā, tai skaitā aizstāvot ieguldījumu nepieciešamību zinātnē.

Tiek apvienota dalībnieku uzkrātā pieredze pētniecības organizācijās, izvērtēšanas un citās jomās. Darba grupās tiek meklēti risinājumi aktuāliem jautājumiem, ar ko mūsdienās saskaras pētniecība Eiropā un pasaulē. Asociācija atļauj aizstāvēt organizācijas, tās dalībnieku un zinātniskās sabiedrības viedokli un intereses citās starptautiskās orgānizācijās, t.sk. Eiropas Komisijā. Asociācija aktīvi piedalās Eiropas Pētniecības telpas un ietvara programmu (Apvārsnis 2020, Apvārsnis Eiropa) tālākā pilnveidošanā.