Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma vēsture

Latvijas Zinātnes padome ir izsludinājusi Valsts pētījumu programmas “20. - 21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze” projektu atklāto konkursu, kurā zinātniskās institūcijas pieteikumus var iesnieg līdz šā gada 20. oktobrim.

Programmas virsmērķis ir veicināt Latvijas un starptautiskās sabiedrības izpratni par aktuāliem 20.–21. gadsimta Latvijas vēstures jautājumiem. Programma paredz attīstīt izpratni, veicot pētniecību par  cilvēkkapitāla ataudzi programmā definētajā laikposmā, nodrošināt jauno zinātnieku iesaisti vēstures izpētē, kā arī sekmēt komunikāciju par mūsu valsts vēstures tēmām Latvijā un ārvalstīs.

Programmas mērķu sasniegšanai ir definēts uzdevums veikt to 20.–21. gadsimta Latvijas vēstures jautājumu izpēti, kuru labāka izpratne veicinātu sekmīgāku Latvijas valstiskās piederības nostiprināšanu un Latvijas tēla uztveri starptautiskajā sabiedrībā, mazinātu iespēju radīt un izplatīt dezinformāciju par Latviju.

Projekta īstenotājiem jānodrošina visu Ministru kabineta rīkojumā “Par valsts pētījumu programmu “20.–21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze”” noteikto uzdevumu izpilde.

Konkursa ietvaros plānots finansēt vienu projektu par visu programmas uzdevumu izpildi. Pieejamais valsts budžeta finansējums 1 674 000 eiro, un projekts jāīsteno 36 mēnešu laikā.

Konkursā pieteikumus var iesniegt Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā sadarbības partneris var piedalīties arī valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā https://sciencelatvia.lv.

Ja ir kādi jautājumi par konkursa nolikumu, projekta pieteikuma iesniegšanu, projekta īstenošanu, informācijas sistēmas lietošanu, potenciālie pieteicēji aicināti rakstīt uz e-pastu vpp@lzp.gov.lv.