Pieredzes stāsti
Lolita Tomsone: mārrutku bioloģiski aktīvo savienojumu pētniecība ar skatu nākotnē

Dr. sc. ing. Lolita Tomsone pašreiz ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes (turpmāk LLU PTF) Pārtikas tehnoloģijas katedras vadošā pētniece un viesdocente, savu inženierzinātņu doktora grādu pārtikas zinātnē iegūstot 2015.gadā. Pēcdoktorantūras programmas 1.atlases kārtas ietvaros Lolita īstenoja savu pētniecības pieteikumu turpat – LLU PTF. Viņas pētījuma nosaukums bija „Mārrutku bioloģiski aktīvo savienojumu izmaiņas tehnoloģiskos procesos un cilvēka gremošanas trakta in vitro modelī” ar mērķi izpētīt mārrutku bioloģiski aktīvo savienojumu izmaiņas tehnoloģisko procesu ietekmē un biopieejamību cilvēka gremošanas trakta in vitro modelī.

Vijīgais ceļš pārtikas tehnoloģiju zinātnes nozarē

Lolitas ceļš pārtikas tehnoloģiju zinātnes nozarē aizsākās, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu pārtikas tehnoloģijas specialitātē, absolvējot LLU PTF. Tālāk studijas tika turpinātas maģistratūrā, taču citā specializācijā LLU, pēc studijām LLU Ekonomikas fakultātē tika iegūts ekonomikas maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadībā. Pēc maģistra grāda iegūšanas Lolita profesionāli darbojās gan ražošanā tieši iegūtajā profesijā, gan arī administratīvajā darbā valsts pārvaldē. Tomēr apstākļi ieviesa zināmas korekcijas darba izvēlē, kā rezultātā ceļš atveda atpakaļ uz LLU. Šajā laikā tad arī tika uzsāktas studijas doktorantūrā Pārtikas zinātnes programmā.

Aprakstot savu doktorantūras ceļu, Lolita piemin: “Tas man bija ļoti interesants laiks, jo piedalījos daudzās starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs. Iepazinos ar daudziem interesantiem cilvēkiem, kuri ar savu entuziasmu aizrāva arī mani. Tāpat arī, līdzdarbojoties starptautiskā projektā, bija iespējams stažēties Francijā un apgūt daudzas interesantas lietas.”

Promocijas darba pētījuma turpinājums pēcdoktorantūrā

Turpinot doktorantūrā aizsākto pētījuma virzienu, pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma īstenošanas laikā tika pētīti bioloģiski aktīvie savienojumi mārrutkos. Piemēram, kā viens no Lolitas pētījuma sasniegtajiem rezultātiem bija pilnībā izstrādāts un iesniegts patenta pieteikums Latvijas Patentu valdē par bioloģiski aktīvajiem savienojumiem. “Tāpat biju mobilitātē Tulūzas Nacionālajā Politehniskajā institūtā (Francijā), kur apguvu iemaņas darbam ar specifiskām iekārtām. Pateicoties pēcdoktorantūras projektam, esmu kāpinājusi arī savu zinātnisko pieredzi un kapacitāti, kā rezultātā šobrīd darbojos kā vies-docents.”

Pētījuma ietvaros, pateicoties pēcdoktorantūras atbalsta programmas finansējumam, sadarbībā ar kolēģiem ir uzrakstīti un publicēti vairāki zinātniskie raksti starptautiski citējamos žurnālos ar augstu citējamību. Tas ir ļāvis Lolitai augt kā zinātniecei starptautiskā līmenī, jo šie raksti tiek aktīvi citēti, tādā veidā vairojot arī zinātnisko pašpārliecību.

Galvenais ir nebaidīties!

Lolita sirsnīgi atzīst, ka pieredze, kas iegūta, darbojoties pēcdoktorantūras atbalsta programmas ietvaros, ir ļoti vērtīga un neatsverama, iesakot doktora grādu ieguvušam jaunajam zinātniekam izmantot šo iespēju, ja ir tāda vēlēšanās. Lūkojoties nākotnē, Lolita atzīst: “Turpmāk nebaidīšos no daudzajiem zinātniskajiem izaicinājumiem. Noteikti startēšu citos programmu uzsaukumos un turpināšu pētījumus savā izvēlētajā virzienā, jo pilnīgi visu atklāt un izpētīt praktiski nav iespējams, un arī laboratoriju aprīkojums kļūst arvien modernāks ar aizvien plašāku darbību iespējām. Galvenais ir nebaidīties no jaunajām iespējām!”