LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 41-1-1

2019. gada 17. janvārī , Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu” (turpmāk – Noteikumi)  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk – Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 16. janvāra sēdes protokolu Nr.25 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Anna Mežaka Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

2

Jānis Bičevskis Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

3

Andrejs Cibulis Dabaszinātnes- Matemātika

4

Ērika Nazaruka Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

5

Ļubova Petričenko Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

6

Agnese Stunda-Zujeva Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

7

Gunta Lazdāne Medicīnas un veselības zinātnes- Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

8

Andrejs Ērglis Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

9

Elga Sidhoma Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

10

Elita Poplavska Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

11

Eivind Wang Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

12

Endijs Bāders Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes

13

Mārtiņš Šabovics Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

14

Iluta Arbidāne Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

15

Anna Tatarinceva Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

16

Viktorija Perepjolkina Sociālās zinātnes- Psiholoģija

17

Una Īle Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

18

Ilze Kačāne Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 16. janvārim.

Priekšsēdētājs    J.Kloviņš

Blazarene +371 67228421