Pārņemot VIAA Zinātnes un pētniecības politikas atbalsta departamenta funkcijas, LZP reorganizācija noslēgusies

No 2022. gada 1. janvāra Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nodod zinātnes un pētniecības politikas atbalsta funkcijas Latvijas Zinātnes padomei (LZP). Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu un saskaņā ar grozījumiem LZP nolikumā, ar 1. janvāri LZP ir izveidots Starptautisko sadarbības programmas projektu departaments, kura sastāvā ir šādas struktūrvienības:

  1. Pētniecības starptautisko programmu nodaļa;
  2. Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļa;
  3. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas programmu nodaļa;
  4. Nacionālais kontaktpunkts.

Visu līdz 2022. gada 1. janvārim VIAA Zinātnes un pētniecības politikas atbalsta departamenta uzraudzībā esošo projektu vadība un īstenošana tiks turpināta bez būtiskām izmaiņām, nodrošinot noslēgto līgumu nepārtrauktību un uzņemto saistību izpildi. Programmu PostDoc Latvia un Apvārsnis Eiropa nacionālā kontaktpunkta sociālo tīklu konti turpinās savu darbību bez izmaiņām.

Saskaņā ar augstāk minētajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Zinātnes padome ar 2022.gada 1. janvāri veic šādas funkcijas:

  • nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vadību un īstenošanu, ja padome ir projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs, tostarp Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” ietvaros īstenotā projekta Nr. 1.1.1.5/17/I/001 “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai” un 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros īstenotā projekta Nr. 1.1.1.2/16/I/001 “Atbalsts pēcdoktorantūras pētniecības īstenošanai” vadību un īstenošanu;
  • veic Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas Apvārsnis 2020 (Horizon 2020) un Eiropas Savienības Pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” (Horizon Europe) 2021.–2027. gadam nacionālā kontaktpunkta funkcijas;
  • nodrošina Latvijas dalību Apvārsnis 2020 pamatprogrammas tehnoloģiju ierosmēs atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 187. pantam, ERA-Net Cofund aktivitātēs, Apvārsnis Eiropa pamatprogrammas Eiropas Partnerībās, kā arī EUREKA un COST programmās,
  • ievieš Latvijas-Ukrainas, Latvijas-Baltkrievijas sadarbības programmas zinātnē un tehnikā, Latvijas-Francijas mobilitātes programmu OSMOZE un Latvijas-Lietuvas-Taivānas zinātniskās sadarbības atbalsta fonda aktivitātes;
  • nodrošina aģentūras funkciju izpildi Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātē “Baltijas pētniecības programma”.

LZP Starptautisko sadarbības programmas projektu departamenta nodaļu darbinieku kontaktinformācijas saraksts ir pieejams šeit.