FLPP Jaunumi

Paziņojums par 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa
ar īstenošanas periodu 36 mēneši
izsludināšanu

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšana un finansējuma administrēšana” 9. punktu, izsludina 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu ar īstenošanas periodu 36 mēneši.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā. Kopējais konkursam pieejamais finansējums ir 18 900 000 euro 36 mēnešu periodam.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 8. marts. Projektu iesniegumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv, informācijas sistēma būs pieejama ar 8. februāri).

Projekta iesnieguma A, B daļas aizpilamas informācijas sistēmā.

Projekta iesnieguma C, D, E, F daļu veidlapas:

Informējam, ka projektu iesniedzējiem tiks nodrošināti pieci semināri, par kuriem Latvijas Zinātnes padome padome informēs tuvākajā laikā.

Ņemot vērā, ka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir tikai 30 dienas, Latvijas Zinātnes padome aicina iepazīties ar nozīmīgākajiem jaunumiem šajā projektu konkursā (sīkāka informācija būs pieejama semināros):

1. lai apliecinātu savu dalību, zinātniskajai institūcijai informācijas sistēmā jāaugšupielādē apliecinājums ar drošu elektronisko parakstu;

2. apliecinājuma ietvaros zinātniskajai institūcijai jāapliecina, ka tā atbilst EK (sīkāk skatīt nolikuma 1. pielikuma “Projekta iesniegums” D daļu “Projekta iesniedzēja apliecinājums”) definīcijai par pētniecības organizāciju (PO) atbilstoši noteikumu 2.7. apakšpunktam. Lai to apliecinātu, papildus apliecinājumam jāiesniedz:

2.1. zinātniskās institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības politika;

2.2. zinātniskās institūcijas finanšu apgrozījuma pārskats par pēdējo gadu;

2.3. ja zinātniskā institūcija ir komersants vai tai ir privātie investori – investoru apliecinājums par ar šo projektu saistītās pētniecības rezultātu neizmantošanu komerciāliem mērķiem.

3. šī konkursa ietvaros viens zinātnieks drīkst piedalīties kā projekta vadītājs vai projekta galvenais izpildītājs tikai vienā projekta iesniegumā (t.i., tikai vienā projektā, taču attiecīgais projekta vadītājs vai galvenais izpildītājs var piedalīties citos projektu iesniegumos kā projekta izpildītājs);

4. šī konkursa ietvaros ar slodzi vismaz 1,0 PLE apmērā katru projekta īstenošanas gadu jāiesaista augstskolās studējošie vai doktora zinātniskā grāda pretendenti;

5. zinātniskā institūcija piesaista sadarbības partneri, ja pakalpojumu izmaksas citai zinātniskajai institūcijai pārsniedz 20% no projekta attiecināmajām izmaksām. Šajos gadījumos izmaksu īpatsvars sadarbības partnerim/iem nevar pārsniegt 49% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta sadarbības partneris (zinātniskajai institūcijai) atbilst tādiem pašiem nosacījumiem kā projekta iesniedzējs (zinātniskajai institūcijai), tai skaitā atbilstība PO, un jāiesniedz sadarbības partnera apliecinājums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un 2. punktā minēto dokumentāciju.

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties Latvijas Zinātnes padomē (Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 14, tel. +371 67228421, e-pasts: lzp@lzp.gov.lv ).