Valsts pētījumu programma

Paziņojums par valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklāta projektu pieteikumu konkursa
“Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars” izsludināšanu

Izsludināšana

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, 2018. gada 11. oktobrī izsludina valsts pētījumu programmas “Enerģētika” (turpmāk – programma) atklāto projektu pietikumu konkursu “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars” (turpmāk – konkurss).

Programmas virsmērķis ir veicināt ilgtspējīgas, modernas, konkurētspējīgas un sabiedrības interesēm atbilstošas enerģētikas attīstību Latvijā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 600 000 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

Konkursa nosacījumi

2018. gada 8. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu (protokols Nr. 2) apstiprināja “Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” atklāta projektu konkursa “Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars” nolikumu” (turpmāk – nolikums).

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 9. novembrim, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu “Vispārīgā informācija” aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F, G, H un I daļas aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas:

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:

  1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu – LZP vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis ( ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv );
  2. par informācijas sistēmas lietošanu – LZP vecākā referente Jeļena Blazarene ( jelena.blazarene@lzp.gov.lv );
  3. par programmas konceptuālajiem jautājumiem, programmas mērķiem un uzdevumiem – Ekonomikas ministrija ( vpp@em.gov.lv ).

Pedējā atjaunošana 11-10-2018