Valsts pētījumu programma

Paziņojums par valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda”
projektu pieteikumu atklātā konkursa izsludināšanu

Izsludināšana

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” 17. punktu, izsludina valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” (turpmāk – programma) projektu pieteikumu atklāto konkursu (turpmāk – konkurss).

Programmas virsmērķis ir stiprināt latviešu valodas – Latvijas identitāti un valsts vērtības veidojošā pamatelementa – ilgtspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaules valodu kontekstā. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, kā arī valsts institūcijas, kuru ārējos tiesību aktos, nolikumā vai statūtos ir noteikta zinātniskās darbības veikšana.

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 3 008 916 euro.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 1. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) (https://sciencelatvia.lv).

Konkursa nosacījumi

2018. gada 4. oktobrī programmas īstenošanas un uzraudzības komisija ar lēmumu Nr. 1 apstiprināja “Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumu” (turpmāk – nolikums).

Nolikums un tā pielikumi (viss kopā .zip failā [

Nolikuma 2. pielikums Iesniegšanas metodika

Līguma 10. pielikums Pieņemšanas un nodošanas akts

Projektu pieteikumi jāiesniedz informācijas sistēmā līdz 1. novembrim, ievērojot nolikuma un iesniegšanas metodikas nosacījumus.

Projekta pieteikuma A daļu “Vispārīgā informācija” aizpilda informācijas sistēmā.

Projekta pieteikuma B, C, D, E, F, G, H un I daļas aizpilda, noformē un augšupielādē informācijas sistēmā. Minēto projekta pieteikuma daļu veidlapas:

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:

  1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu – LZP vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis ( ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv );
  2.  par informācijas sistēmas lietošanu – LZP vecākā referente Jeļena Blazarene ( jelena.blazarene@lzp.gov.lv );
  3. par programmas konceptuālajiem jautājumiem, programmas mērķiem un uzdevumiem – Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece Vineta Ernstone ( vineta.ernstone@izm.gov.lv ).