FLPP Jaunumi
FLPP seminaru info

Latvijas Zinātnes padomes (LZP)  organizētos Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2023.gada atklātā konkursa informatīvos seminārus šī gada 19. un 20. aprīlī atklāja LZP direktore Lauma Muižniece. Viņa prezentēja LZP stratēģiskos uzstādījumus un aktualitātes, akcentējot LZP darbības virzienus: zinātniskās ekspertīzes nodrošināšana publiskā un privātā sektora vajadzībām, atbalsta nodrošināšana datos balstītas zinātnes politikas plānošanai zinātnes programmu un projektu veidošanā, finansēšanā un pārvaldīšanā, starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana un stratēģiskā zinātnes komunikācija.

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieks zinātnes jomā Jānis Paiders iepazīstināja ar FLPP lomu Latvijas zinātnes attīstībā. Šobrīd notiekot zinātnes bāzes finansējuma transformācija no “galvu skaita” uz rezultātiem un sasniegumiem. Tuvākie izaicinājumi esot uzstādījums sasniegt 1,5% no IKP, kā arī cilvēkkapitāls – tā esot kritiska prioritāte, būtiska nozīme ir zinātnieku ataudzes veidošanai, saistot to ar doktorantūrā studējošo skaitu.

LZP Pētniecības programmu ieviešanas un monitoringu departamenta direktore Ineta Kurzemniece sniedza informāciju par pētījumu projektu konkursa nosacījumiem un projektu iesniegšanu. Atgādinot, ka nepastāv vairs prioritārās zinātnes nozares, kurām atbilstoši iepriekš tika veikta zinātniskā izvērtēšana, kā arī aicināja pievērst uzmanību laicīgai pieteikumu iesniegšanai un rūpīgi ievērot visus prasītos nosacījumus.

LZP Programmu un projektu analītikas nodaļas vadītājs Arnis Kokorevičs prezentēja pētījumu projektu vērtēšanas procesu un iepriekšējo gadu pieteikumu ekspertīzes atziņām, īsu ieskatu 2022. gada FLPP konkursa izvērtēšanas statistikā.

Informāciju par pētījumu projektu īstenošanu un uzraudzību sniedza Inguna Paredne, LZP Pētniecības programmu nodaļas vecākā eksperte. Papildus tika sniegti skaidrojumi par izdevumu plānošanu pa gadiem un finansējumu apjoma paredzēšanu.

LZP Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta Nacionālā kontaktpunkta aktivitātes pastāstīja “Apvārsnis Eiropa” Nacionālā kontaktpunkta pārstāves.

Pieredzes stāstu un semināru video pieejami LZP You tube kanālā: