FLPP Jaunumi
Pieejami fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada konkursa rezultāti

Noslēgusies zinātniskā vērtēšana un zināmi rezultāti Latvijas Zinātnes padomes (LZP) 2021. gada 5. maijā izsludinātajā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2021. gada atklātajā konkursā. Konkursa rezultātā tiks finansēti 76 projekti visos Ministru kabineta noteiktajos prioritārajos virzienos zinātnē.

Projektu konkursā  līdz 2021. gada 6. septembrim tika saņemti 579 projekta iesniegumi. 2021. gada 7. septembrī LZP uzsāka konkursā iesniegto projekta iesniegumu administratīvo izvērtēšanu, tās noslēgumā lemjot par četru projekta iesniegumu noraidīšanu. Viens projekta iesniegums tika atsaukts.

LZP zinātniskajai izvērtēšanai virzīja 574 projekta iesniegumus. Katram projekta iesniegumam tika piesaistīti divi ārvalstu zinātniskie eksperti ar pieredzi attiecīgajā zinātnes nozarē un projekta tematikā. Līdz 2021. gada 15. decembrim visi eksperti pabeidza projektu iesniegumu zinātnisko izvērtēšanu, iesniedzot projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu.

Zinātnisko izvērtēšanu LZP veica atbilstoši Ministru Kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība” (noteikumi) un padomes 2020. gada 7. septembrī apstiprināto “Fundamentālo un lietišķo pētījumu 2021. gada zinātnieku individuālo projektu iesniegumu atklātā konkursa nolikumu”  (nolikums). Saskaņā ar noteikumu 19. punktu projekta iesniegumu izvērtē pēc trīs kritērijiem: 1) zinātniskā kvalitāte; 2) rezultātu ietekme; 3) īstenošanas iespējas un nodrošinājums. Projekta iesnieguma konsolidēto vērtējumu, ievērojot noteikumu 24. punktu, atbilstoši nolikuma 43. punktā noteiktajai formulai (zinātniskā kvalitāte ir 50%, rezultātu ietekme ir 30% un īstenošanas iespējas un nodrošinājums ir 20% no projekta iesnieguma konsolidētā vērtējuma) aprēķina procentos. Projekta iesnieguma kvalitātes slieksnis atbilstoši nolikuma 44. punktam ir:

  1. vismaz četri punkti zinātniskās kvalitātes kritērijā;
  2. vismaz trīs punkti rezultātu ietekmes kritērijā;
  3. vismaz trīs punkti īstenošanas iespēju un nodrošinājuma kritērijā;
  4. un vismaz desmit punkti visos kritērijos kopā.

Konkursa kopējais finansējums tika sadalīts atbilstoši nolikuma 47. punktā noteiktajam (sk. tabulu “Finansējuma sadalījums”), tas ir:

  • pirmajā kārtā sadala 30 procentus no finansējuma projektu īstenošanai katrai zinātnes nozaru grupai vienādās daļās, un piešķir projektiem atbilstoši to projekta iesnieguma konsolidētajam vērtējumam dilstošā secībā;
  • otrajā kārtā sadala 70 procentus no finansējuma projektu īstenošanai, klāt skaitot pirmajā kārtā atlikušo finansējumu (ja tāds ir), proporcionāli katrā zinātnes nozaru grupā projektu iesniegumos, pieprasītā finansējuma apjomam pret kopējo projektu iesniegumos, pieprasītā finansējuma apjomu un piešķir projektiem atbilstoši to galīgā projekta iesnieguma konsolidētajam vērtējumam dilstošā secībā.

Virs kvalitātes sliekšņa izvērtēti 305 projekta iesniegumi, kas ir ~53% no kopējā izvērtēto projekta iesniegumu skaita. Virs kvalitātes sliekšņa izvērtēto projektu īpatsvars ir mazinājies salīdzinājumā ar iepriekšējiem FLPP konkursiem, jo ir paceltas prasības kvalitātes slieksnim zinātniskās kvalitātes kritērijā.

76 finansēto projektu īstenošana pēc līgumu noslēgšanas ar LZP sāksies 2022. gada janvārī un noritēs līdz 2024. gada beigām.

LZP FLPP 2021/1 uzsaukumā saņemto, virs sliekšņa novērtēto un finansēto iesniegumu skaits

  Iesniegumi Virs sliekšņa novērtēti   Finansēti    
Zinātņu nozaru grupa skaits skaits % no iesnieg-tajiem skaits % no iesnieg-tajiem – veiksmes rādītājs Vērtējuma slieksnis finansējuma saņemšanai
Dabaszinātnes 157 95 60,5 22 14,0 92*
Inženierzinātnes un tehnoloģijas 150 71 47,3 16 10,7 90*
Medicīna un veselības zinātnes 105 56 53,3 13 12,4 90*
Lauksaimniecības, … zinātnes 53 31 58,5 10 18,9 93
Sociālās zinātnes 65 24 36,9 7 10,8 88
Humanitārās un mākslas zinātnes 44 28 63,6 8 18,2 92*
Kopā 574 305 53,1 76 13,2  

 * starp šādu svērto vērtējumu saņēmušajiem projektu iesniegumiem tika atlasīti finansējamie projekti atbilstoši nolikuma 48. vai 50. punktiem.

Piešķirtā finansējuma sadalījums starp zinātņu nozaru grupām

2021. gadā saņemts rekordliels FLPP pieteikumu skaits – 579 iesniegumi. LZP zinātniskās ekspertīzes procesos piemēro ietvarprogrammas “Apvārsnis 2020” pamatprincipus, galveno uzsvaru liekot tieši uz zinātniskās kvalitātes kritērijiem, lai nodrošinātu finansējuma piešķiršanu izcilākajiem projektiem un veicinātu Latvijas zinātnes telpas attīstību.

Šā gada 16. janvārī tika veikti grozījumi FLPP 2021.gada atklātā konkursa nolikumā, kas paredzēja papildu 9 (deviņu) miljonu eiro piešķiršanu projektu īstenotājiem. Konkursa finansējuma palielinājums deva iespēju vēl papildus finansēt aptuveni 30 projektus. Konkursam pieejamais kopējais valsts budžeta finansējums ir 23 808 202 eiro (divdesmit trīs miljoni astoņi simti astoņi tūkstoši divi simti divi eiro). Piešķirtais finansējums ietver 76 projektu īstenošanas izmaksas un atbilstoši FLPP MK noteikumiem arī LZP administratīvās izmaksas gandrīz 5% apmērā, kas paredzētas 3 gadiem – konkursa organizēšanas izmaksas, t.sk. ārvalstu ekspertu izmaksas, projektu finansēšanas un uzraudzības izmaksas. Plānots, ka daļa administratīvo izmaksu tiks novirzītas jaunas projektu informācijas sistēmas izstrādei.

Kopš 2018. gada LZP ir organizējusi sešus fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu  konkursus (kopā 2643 projektu iesniegumi), tādējādi dodot zinātniekiem iespēju īstenot savus pētījumus.