FLPP Jaunumi
Pieejams 2020. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa izvērtēšanas pārskats

2020. gada 27. janvārī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada atklātajam konkursam. Iesniegšanas termiņš bija 23. marts (56 dienas).

 

Konkursā tika iesniegti 397 projektu iesniegumi visās sešās Latvijas zinātnes nozarēs, ieskaitot visos deviņos prioritārajos virzienos, un visās sešās viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomās. Projektus kā iesniedzējs vai sadarbības partneris iesniedza 33 zinātniskās institūcijas, kopā pieprasot 117 004 317 EUR to īstenošanai. Tika iesniegti 131 starpnozaru un 80 starpinstitūciju projektu iesniegumi (t.s. četri no tiem ar trīs partneriem). LZP izvērtēja katra projekta iesnieguma atbilstību konkursā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, kā rezultātā tika noraidīti astoņi projektu iesniegumi. 389 projektu iesniegumiem, ko iesniedza 31 zinātniskā institūcija un kuru izpildei tika pieprasīti 115 273 945 EUR, tika veikta iesniegumu zinātniskā izvērtēšana.

LZP izvērtēja katra projekta iesnieguma atbilstību konkursā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, kā rezultātā tika noraidīti astoņi projektu iesniegumi. 389 projektu iesniegumiem, ko iesniedza 31 zinātniskā institūcija un kuru izpildei tika pieprasīti 115 273 945 EUR, tika veikta iesniegumu zinātniskā izvērtēšana. Projektu iesniegumu zinātniskā izvērtēšana noritēja līdz 2020. gada 18. jūnijam. Tos izvērtēja neatkarīgi starptautiskie eksperti, atbilstoši katra projekta zinātnes nozarei un tematam.
Konkursa rezultātā tika pieņemts lēmums par 42 projektu finansēšanu (kopā par 12 835 428 EUR), kas tiks īstenoti trīs gadus. Finansēto projektu skaita sadalījums starp zinātņu nozaru grupām, kā arī piešķirtā finansējuma apjoms, norādīts pirmajā attēlā.

Finansējums piešķirts projektiem, kas ir nozīmīgi Latvijas zinātnes un kopējai sabiedrības un ekonomikas attīstībai. Līgumi par projektu finansēšanu un īstenošanu noslēgti, tajos paredzot nepieciešamā finansējuma apjomu, projekta izpildes atskaišu iesniegšanas kārtību, kā arī rezultatīvos rādītājus līdz projekta noslēgumam atbilstoši projekta iesniegumos minētajam. Projektu īstenošanā dota liela brīvība darba plāna sastādīšanai, rezultātu un izmērāmo iznākumu noteikšanai, galvenais nosacījums ir tos izpildīt noteiktajos termiņos.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. Programmas ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra noteikumiem Nr. 725 Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība. Programmu īsteno Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – LZP).  

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas finansējums ir 9,5 miljoni eiro gadā. Projektus var iesniegt zinātniskās institūcijas, kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, veic ar saimniecisko darbību nesaistītas pamatdarbības un atbilst pētniecības organizācijas statusam. Projekta iesnieguma priekšnosacījums ir pētījuma atbilstība vismaz vienam no prioritārajiem zinātnes virzieniem. Papildus šai prasībai projektā izpildē jāiesaista augstskolās studējošie un doktora zinātniskā grāda pretendenti. Projektu atbilstību zinātniskajiem kritērijiem nodrošina neatkarīgi ārvalstu eksperti. Projektus izvērtē atbilstoši Apvārsnis 2020 principiem, piemērojot projekta zinātniskajai kvalitātei īpatsvaru 50% apmērā, projekta rezultātu ietekmei īpatsvaru 30% apmērā un projekta īstenošanas iespējām un nodrošinājumam īpatsvaru 20% apmērā no kopējā vērtējuma. Projektu konkursus paredzēts organizēt katru gadu. 

No 2018. gada līdz 2020. gada beigām ir notikuši 5 FLPP projektu konkursi.