FLPP Jaunumi
Pieejams fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada zinātnieku individuālo projektu atklātā konkursa izvērtēšanas pārskats

2020. gada 7. septembrī Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada zinātnieku individuālo projektu atklātajam konkursam. Lai atbalstītu izcilākos Latvijas zinātnieku pētījumus un līdz ar to mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz tautsaimniecību, pirmo reizi FLPP programmas ietvaros Latvijas izcilākie zinātnieki konkursa kārtībā saņēma finansējumu individuāliem pētniecības projektiem. Konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums bija 11201343 euro.

LZP ir sagatavojusi zinātnieku individuālo projektu atklātā konkursa izvērtēšanas pārskatu, ar kuru var iepazīties

Konkursā tika iesniegti 348 projektu iesniegumi, savukārt zinātniskajai izvērtēšanai tika virzīti 342 projektu iesniegumi. Pamatojoties uz neatkarīgo ārvalstu ekspertu vērtējumiem, tika pieņemts lēmums par 107 projektu finansēšanu visās sešās zinātnes nozaru grupās, kas ir 31% no kopējā izvērtēto projekta iesniegumu skaita. Tas kopš 2018. gada ir augstākais finansēto projektu īpatsvars FLPP konkursos.

Salīdzinoši augstais finansēto projektu skaits arī saistāms ar šī konkursa ietvaru, jo 11,2 miljonu euro budžets ļāva nodrošināt vismaz 100 projektu finansēšanu, ņemot vērā, ka viena projekta finansējuma apjoms tika noteikts 100389 euro. Jāuzsver, ka arī projektu īstenošanas periods ir daudz īsāks nekā iepriekšējo FLPP konkursu ietvaros, jo projektos uzstādītie mērķi jāsasniedz 13 kalendāro mēnešu laikā, sākot no 2020. gada decembra.

Finansējums piešķirts projektiem, kas ir nozīmīgi Latvijas zinātnes un kopējai sabiedrības un ekonomikas attīstībai. Sagaidāms, ka projektu īstenošana vienlaikus sniegs ieguldījumu augstskolu un zinātnisko institūtu izcilības stiprināšanā un veicinās akadēmiskās karjeras reformas uzsākšanu. Lai novērtētu 107 finansēto projektu zinātnisko lietderību, LZP pēc projektu noslēguma 2021. gada decembrī izstrādās pārskatu, iekļaujot informāciju par projektu noslēguma zinātniskajiem pārskatiem, projektiem piešķirtā finansējuma izlietojumu un zinātniskā personāla iesaisti, kā arī projektu rezultātu ilgtspējas monitoringu, tostarp ieguldījumu prioritāro zinātnes virzienu attīstībā.

FLPP ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. Programmas ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumiem Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība“. Programmu īsteno LZP.