FLPP Jaunumi
Pieejams pārskats par 2018. gada pirmā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu zinātnisko lietderību īstenošanas vidusposmā

Latvijas Zinātnes padomes izstrādātais pārskats par 2018. gada pirmā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu zinātnisko lietderību īstenošanas vidusposmā sagatavots ar mērķi izzināt līdz šim sasniegtos projektu rezultātus, apzināt to ietekmi, kā arī ar mērķi uzraudzīt projektu īstenošanas gaitu. Pārskats sagatavots, pamatojoties uz projektu vadītāju iesniegtajiem projektu vidusposma zinātniskajiem pārskatiem un piesaistīto ārvalstu neatkarīgo ekspertu konsolidētajiem vērtējumiem par projektu zinātnisko izcilību, rezultātu ietekmi un īstenošanas iespējas un nodrošinājumu.

Pārskats pieejams šeit: https://lzp.gov.lv/sakums/par-mums/publikacijas-un-statistika/

Latvijas Zinātnes padomes direktore Gita Rēvalde informē “2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss bija pirmais Latvijas Zinātnes padomes rīkotais konkurss kopš 2012. gada, un tas notika pēc jauniem noteikumiem, ar ievērojami lielāku finansējumu un uzlabotu vērtēšanas procedūru, nodrošinot Latvijas zinātnes virzību uz izcilību. Līdz ar to projektu vidusposmu varam dēvēt par zīmīgu, jo šis īstenošanas periods kalpo kā iespēja novērtēt zinātnisko grupu solīto izcilību un ietekmi pret sasniegto. Latvijas Zinātnes padome, piesaistot nozarēm un projektu tematikām atbilstošus starptautiskos ekspertus, projektu īstenotājiem ir nodrošinājusi atgriezenisko saiti un rekomendācijas turpmākai darba veiksmīgai izpildei. Īpaši priecājamies, ka visiem 61 īstenotajiem projektiem eksperti snieguši novērtējumu savus projektus turpināt. Vēlam veiksmi projektu vadītājiem turpmākajos pētījumos, kas palīdzēs Latvijas tēla nostiprināšanai Eiropas Pētniecības telpā. ”

Latvijas Zinātnes padome turpinās sekot līdzi projektu īstenošanai līdz to noslēgumam, turklāt trīs gadu laikā pēc noslēguma (rezultātu ilgtspējas monitorings) tiks vērtēta projektu ietekme uz to tematikai atbilstošajām tautsaimniecības nozarēm un Latvijas ekonomiku un sabiedrību kopumā, kā arī to ieguldījums valsts attīstības plānošanas dokumentos uzstādīto mērķu sasniegšanā, tai skaitā vērtējot projektu ieguldījumu rezultatīvo rādītāju sasniegšanā.

Vairāk par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektiem var uzzināt Latvijas Zinātnes padomes mājas lapā šeit: https://lzp.gov.lv/programmas/fundamentalo-un-lietisko-petijumu-projekti-programma-flpp/