FLPP Jaunumi
Piešķirts papildu finansējums FLPP 2022.gada atklātajam konkursam

Valdība, apstiprinot 2023. gada budžetu, piešķir papildu valsts budžeta finansējumu 4 500 000 eiro apmērā Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) īstenošanai. Pieejamais finansējums līdz šim ļāva atbalstīt 43 jeb 13% virs sliekšņa novērtētos projektus, savukārt piešķirtais papildu finansējums kopskaitā ļaus atbalstīt 58 jeb 18% visaugstāk novērtētos projektus Latvijas Zinātnes padomes (LZP) FLPP 2022.gada atklāta konkursa ietvaros.

LZP informē, ka ir veikti grozījumi 2022. gada FLPP atklātā konkursa nolikumā. Šie grozījumi stājas spēkā vienlaikus ar likumu „Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam”, kas nosaka papildu finansējuma piešķiršanu 2022.gada atklātajam konkursam. Līdz ar to LZP varēs atbalstīt papildus vēl 15 2022.gada konkursa ietvaros iesniegtos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegumus.

Papildus piešķirtais finansējums ļaus spert būtisku soli, lai sasniegtu valdības deklarācijā 75.punkta vienu no darbības rezultātiem – FLPP konkursā panākt, ka vismaz 30 % no virs kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu tiek finansēti ik gadu, kas uz citu valstu fona ir atbilstošs konkurss šāda veida projektu konkursos un nodrošinās to, ka daudz lielākam skaitam talantīgāko Latvijas zinātnieku tiek piešķirts atbalsts perspektīvāko ideju īstenošanai.

2022.gada 25. augustā noslēdzās LZP 2022. gada atklātā konkursa projektu pieteikumu iesniegšana ar 600 projektu iesniegumiem, kas ir līdz šim augstākais saņemto iesniegumu skaits LZP FLPP konkursu vēsturē, no kuriem 327 jeb 56.7% tika novērtēti kā atbilstoši virs sliekšņa prasībām.

Papildu piešķirtais finansējums tika sadalīts starp projektu iesniegumu rezerves sarakstā iekļautajiem projektu iesniegumiem dilstošā secībā atbilstoši nolikuma 41. un 42. punktā norādītajai kārtībai un saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumos Nr. 595 “Noteikumi par Latvijas zinātnes nozaru grupām, zinātnes nozarēm un apakšnozarēm” noteiktajām zinātnes nozarēm, kuras konkursa ietvaros iedala sešās zinātnes nozares grupās. Rezerves sarakstā iekļautie projektu iesniegumi ar vienādu punktu skaitu trijos vērtēšanas kritērijos un kopsummā tika nodoti neatkarīgu starptautisku ekspertu vērtēšanas komisijām atbilstoši viņu nozaru specializācijai. Lēmumus par projektu finansēšanu attiecībā uz tiem pieteikumiem, kuru īstenošanai var tikt piešķirts papildu finansējums, LZP izvērtēja un saskaņoja, ņemot vērā šo ekspertu komisiju un Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu īstenošanas un uzraudzības komisijas viedokļus.

Padome informēs rezerves saraksta pieteikumu iesniedzējus 2 līdz 3 darba dienu laikā – projekta īstenotājus par pieņemtajiem lēmumiem, kuram projekta īstenošanai piešķirts finansējums, iepriekš aprakstītajā kārtībā. Projekta īstenošanu projekta līguma ietvaros uzsāk ne vēlāk kā divas nedēļas pēc projekta līguma noslēgšanas. Projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav radušās agrāk par 2023. gada 1. martu un ne vēlāk kā 36 mēnešus no projekta līguma parakstīšanas dienas. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 725 5. punktā noteikto, projekta īstenošanas laiku iespējams pagarināt līdz vienam gadam rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai, bez papildu finansējuma piešķiršanas un atkārtota noslēguma zinātniskā pārskata izvērtēšanas, projekta īstenotājam iesniedzot padomei argumentēti pamatotu iesniegumu par to.