FLPP Jaunumi
flpp parskatam

Latvijas Zinātnes padome (LZP) ir sagatavojusi pirmo pārskatu par Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) īstenošanas rezultātiem. Pārskatā apskatīti katra īstenotā projekta zinātniskie rezultāti, ieskaitot pašu īstenotāju zinātniskās kapacitātes pieaugumu un studentu iesaisti zinātniskajā darbā, vai un kā izveidojusies zinātniskā sadarbība nacionālā un starptautiskā mērogā, kā arī pētījumu tālākas attīstības perspektīvas.

LZP FLPP konkursu organizācijā lzp-2018/1 konkurss uzsāka jaunu posmu, paredzot katru gadu izsludināt trīs gadu ilgu projektu konkursu, pilnībā pārejot uz ārvalstu ekspertu veiktu projektu iesniegumu, kā arī vidusposma un noslēguma pārskatu zinātnisko izvērtēšanu. Jaunā konkursu organizēšanas kārtība paredzēja izveidot pieejamā finansējuma sadalījuma mehānismu proporcionāli katras zinātņu nozares grupas kapacitātei  un sagatavot kvalitatīvus projektu iesniegumus, vienlaicīgi garantējot vismaz dažu projektu īstenošanu katrā grupā.

FLPP konkursa lzp-2018/1 projektu īstenošana noslēdzās 2022. gada augustā, jo daļa projektu izmantoja paredzēto iespēju pagarināt projektu īstenošanu. Kopumā 61 projekts ir īstenots atbilstoši FLPP projektu mērķim -  radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs.

Projektu sasniegtā un potenciālā sociālā ietekme ir dažāda, visbiežāk var atpazīt ietekmi uz tautsaimniecību, kam seko ietekme uz dzīves un veselības kvalitāti, ietekme uz vides aizsardzību, ilgtspējīgu attīstību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, ietekme uz valsts pārvaldi un rīcībpolitiku, ietekme uz sabiedrību un kultūru. Pārskatā apskatītas arī projektu ietvaros veiktās komunikāciju aktivitātes.

Projektu iesniegumos paredzēto rezultātu skaits ir pilnībā izpildīts visos īstenotajos projektos, bet publikāciju kopskaits Web of Science Core Collection, Scopus un/vai ERIH PLUS datu bāzēs indeksētos izdevumos ir kopumā pārsniegts 1,7 reizes, salīdzinot ar projektu iesniegumos paredzēto šādu publikāciju skaitu. Tiek ziņots par vismaz 81 aizstāvētu maģistra un 51 aizstāvētu promocijas darbu projektu pētījumu tematikā.

Dots publikāciju kopuma Scopus datu bāzē bibliometriskais raksturojums. Pārskata sagatavošanas brīdī 76,8% publikāciju ir jau citētas un vidēji katra publikācija ir citēta 7,51 reizes ar un 5,06 reizes bez pašcitēšanas. Tiek paredzēts, ka šis rādītājs arvien pieaugs.  

Daudzos gadījumos publikācijas tapušas ne tikai pateicoties Latvijas valsts FLPP projektu finansējumam, bet arī Eiropas (galvenokārt ietvara programmas Apvārsnis 2020), citu valstu, kā arī Latvijas valsts cita veida projektu publiskam finansējumam. Projektu autori ir integrējuši atsevišķu lzp-2018/1 projektu rezultātus plašāku starptautisku projektu kontekstā.

Pārskats pieejams: https://www.lzp.gov.lv/lv/flpp-parskati

LZP aicina pēc iepazīšanās ar jaunizveidoto pārskatu izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus turpmāko pārskatu pilnveidošanai. Ierosinājumus sūtīt uz epastu: flpp@lzp.gov.lv.