Pieredzes stāsti
Rasma Tretjakova: ezeru zilā māla pētniecība vairāku zinātnes nozaru sinerģijā

Dr. biol. Rasma Tretjakova savu bioloģijas doktora grādu ekoloģijas apakšnozarē ieguva 2012. gadā. Pēcdoktorantūras programmas 1.atlases kārtas ietvaros Rasma īstenoja savu pētniecības pieteikumu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Pētījuma nosaukums bija “Zilā māla resursu apzināšana Latgales ezeros un to izmantošanas iespēju pamatojums” ar mērķi apzināt zilā māla resursus Latgales ezeros, izpētīt to fizikālās, ķīmiskās un bioloģiskās īpašības un noteikt to pielietošanas iespējas. Šī pētījuma ietvaros Rasma transformēja jau iepriekš gūto pieredzi hidroloģijas un sapropeļa izpētē un palielināja savu zinātnisko kapacitāti un kompetenci sekmīgai pētījuma rezultātu komercializācijai.

Ezeru mālu pozitīva ietekme uz ādas – pierādīta

Aprakstot sava pētījuma gaitu, Rasma stāsta, ka ezera māla pielietojuma koncepcijas izstrādei tika apzināti māla resursi Latgales ezeros, izpētītas to īpašības un pamatots ezera māla produktu drošums. Kopā tika apsekoti 11 Latgales ezeri, 9 no tiem tika konstatētas māla nogulas. Tāpat tika noteikts, ka ezera māliem ir augsts pielietojuma potenciāls kosmētikā un medicīnā, ņemot vērā to mineroloģiskā, granulometriskā sastāva adsorbcijas spējas, ķīmiskās, fizikālās un mikrobioloģiskās īpašības. Instrumentālu testu laikā tika noteikts, ka ezera māliem piemīt pozitīva ietekme uz ādas hidratāciju, elastību, tie samazina transepidermālo ūdens zudumu un nemaina ādas pH.

Lai pamatotu klīnisko pētījumu nepieciešamību, pētījuma gaitā brīvprātīgajiem tika piedāvāts veikt mālu aplikācijas, kā arī tika  veikta aptauja par ezera māla procedūru ietekmi uz cilvēka veselības stāvokli. Aptaujā 97% brīvprātīgo norādīja māla procedūru labvēlīgo ietekmi uz ādu un kopējo veselību. Lai noskaidrotu, kāda ir zilo mālu simbioze ar citām vielām, tika veiktas eksperimentālās analīzes ar ezera mālu, vairāk nekā 40 dažādu eļļu un dzintaru dažādās kombinācijās un attiecībās. Pētījuma rezultātā izveidota jauna mālu un Latvijas izcelsmes izejvielu – lavandas, mārsila, ābolmētras ēterisko eļļu – produktu sērija, par kuru brīvprātīgie sniedza pozitīvas atsauksmes, un eksperimentālās sērijas produkts instrumentālos testos uzrādīja pozitīvu ietekmi uz ādu.

Starptautiskās sadarbības iespējas starpdisciplināros pētījumos

Visa projekta gaitā notika cieša sadarbība ar komersantu SIA “Lat Cosmetics”. Projekta īstenošanas gaitā tika noslēgti sadarbības līgumi ar Jādes augstskolu Vācijā (Jade University of Applied Sciences), Baltkrievijas Valsts zinātņu akadēmijas Fizioloģijas institūtu (Institute of Physiology National Academy of Sciences of Belarus), Vides Risinājumu institūtu, Daugavpils Universitāti, un tika veiktas mobilitātes pie sadarbības partneriem. Notika pastiprināta sadarbība gan ar RTA, gan zinātniekiem no Latvijas, Bulgārijas, Vācijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, kuras ietvaros ir tapušas kopīgas publikācijas. Pētījuma rezultātā ir iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes darbā ar jaunāko zinātnisko aprīkojumu un inovatīvām metodikām.

Tas pavēra iespējas vēl plašākai starptautiskai sadarbībai, jauniem starpvalstu projektiem, paaugstinājās Rasmas prestižs un atpazīstamība zinātniskajā un akadēmiskajā vidē. Darbojoties pētījumā, tika paplašināts līdzšinējo pētījumu loks un apgūtas jaunas kompetences starpdisciplināros pētījumos: mikrobioloģijas, ķīmijas, fizikas, ģeoloģijas un zemes zinātņu jomā, kosmetoloģijas un medicīnas jomā. Šīs kompetences pavēra vēl plašākas karjeras iespējas. Jauniegūtās zināšanas starpdisciplinārā sinerģijā tika pārnestas un izmantotas cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Kā Rasma atzīst: “Turpmākie plāni saistās ar saldūdens ekosistēmu hidrobioloģiskajiem pētījumiem, ūdenstilpju nogulu īpašību, to ietekmes uz ekosistēmu un izmantošanas iespēju pētījumiem.”

Izstādē  “Latgales uzņēmējs 2018” kopā ar sadarbības partneri LatCosmetics tika prezentēti ezera māli un to pielietojuma iespējas

Ģeoradara izmantošanas kā potenciālas metodes māla iegulu izplatības ezerā noteikšanai izvērtēšana Zeiļu ezerā kopā ar DU kolēģiem