Projektu konkursi FLPP FLPP Jaunumi
Ilustratīvs attēls

Pārskats un tā pielikums iepazīstina projektu iesniedzējus, zinātnes politikas veidotājus un citus interesentus ar 2023. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa norisi. Tajā ir apkopota informācija par:

  • konkursā iesniegtiem, virs sliekšņa novērtētiem un finansētajiem projektiem, to tematiku;
  • zinātnes nozaru pārstāvniecību un pētījumu starpdisciplinaritāti;
  • jauno zinātnieku kā projektu vadītāju pārstāvniecību un sekmību, dzimumu līdztiesības situāciju;
  • zinātnisko institūciju dalību un sekmību konkursā, kā arī zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbību;
  • paredzamajiem zinātniskās darbības rezultātiem;
  • finansējuma izlietojuma sadalījumu un projektos plānoto zinātniskā personāla nodarbinātību;
  • pieaicinātajiem ārvalstu ekspertiem;
  • citiem statistikas rādītājiem.

Pārskatā iekļauti ekspertu atzinumi par projektu iesniegumu stiprajām pusēm un trūkumiem. Izteiktie ieteikumi var kalpot kā atgriezeniskā saite, kas var būt noderīga tiem zinātniekiem, kas pašlaik gatavo iesniegumus 2024. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā (lzp-2024/1).

Pārskats un tā pielikums pieejami: https://www.lzp.gov.lv/lv/flpp-parskati