Valsts pētījumu programma Jaunumi
Ilustratīvs attēls

Zinātnieki no piecām augstskolām sākuši īstenot nacionālas nozīmes pētniecības projektu Inovācijas, metodikas un rekomendācijas sporta nozares attīstībai un pārvaldībai Latvijā valsts pētījumu programmas (VPP) Sports ietvaros.

Projekta mērķis – līdz 2026. gada nogalei attīstīt izcilību pētniecībā veselības un sporta zinātnē, stiprināt saikni starp pētniecību un sportu, attīstīt uz datiem balstītu zinātnisku un analītisku bāzi sportam, radīt jaunas zināšanas un pieejas, kā arī stiprināt materiālzinātnes un medicīnas spējas veicināt ilgtspēju un efektivitāti sportā.

Projekta vadītāja asoc. prof. Dr. med. Signe Tomsone no Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) uzskata, ka šī ir unikāla iespēja apvienot Latvijas labākos pētniekus, kuriem ir pieredze un iestrādes sadarbībā ar Latvijas sporta nozares pārstāvjiem, lai spētu īstenot VPP Sports izvirzītos uzdevumus.

Projekta izpildē iesaistīti vairāk nekā 80 pētnieki, kuru vidū ir pieredzējuši un starptautiski pazīstami zinātnieki, jaunie zinātnieki ar iestrādēm attiecīgajā pētniecības virzienā, maģistranti un doktoranti, kuru studiju noslēguma darbi iekļaujas pētniecības tematikā. Pētnieku grupai ir kompetences sporta zinātnes, datorzinātnes, bioloģijas, fizikas, medicīnas un inženierzinātņu jomā.

Atbilstīgi daudzveidīgajām aktivitātēm projektā tiks iesaistīti visdažādākie sporta jomas pārstāvji – ne tikai sportisti, treneri, bērnu un jauniešu vecāki, bet arī speciālisti, kas iesaistīti sportistu veselības pārraudzībā (sporta ārsti, ārsti, fizioterapeiti u. c.), sporta nozares vadītāji un politikas veidotāji.  

Lai īstenotu projektā plānoto datu vākšanu, mērķgrupās tiks organizēti informatīvi un izglītojoši semināri pētījumu dalībnieku piesaistei (Liepājas un Valmieras Olimpiskajos centrā, sporta skolās dažādos Latvijas reģionos) un projekta noslēguma fāzē līdzīgi organizētos semināros tiks ziņots par projekta rezultātiem, apspriestas sagatavotās rekomendācijas. Projekta vidusposmā un noslēgumā tiks organizētas publiskas konferences.  

Lai nodrošinātu projekta zinātnisko kvalitāti un stiprinātu plānoto aktivitāšu atbilstību Latvijas sporta nozares vajadzībām, projektā tiks izveidota ārvalstu ekspertu un konsultantu grupa un mērķtiecīgi stiprināta sadarbība ar Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Olimpisko vienību, atsevišķu sporta veidu federācijām, profesionālajām asociācijām u. c. sporta nozares organizācijām.

Atbilstīgi VPP Sports uzdevumiem projekta aktivitātes plānotas atsevišķās darba grupās ar vairākiem apakšuzdevumiem trīs tematiskos virzienos:

  • sporta tehnoloģiju attīstība;
  • sportā iesaistīto veselība;
  • sporta nozares pārraudzība.  
  1. Piemēram, viena darba grupa fokusēsies uz tehnoloģisku rīku izstrādi augstu sasniegumu sportā iesaistītajiem, lai nodrošinātu tehniskajos sporta veidos nepieciešamā aprīkojuma materiālu īpašību pārbaudi un uzlabošanu. Plānots analizēt augstas veiktspējas materiālus un to dinamiskās īpašības, mērīt virsmu ģeometriju un pārbaudīt berzes īpašības, pētīt un modelēt dažādu materiālu aerodinamiskās īpašības, kā arī analizēt cilvēku un objektu kustību reāllaikā, kas nodrošina precīzu atgriezenisko saiti par sportistu veiktspēju tehniskajos sporta veidos. Plānotās aktivitātes saistās ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) līdzšinējām iestrādēm triboloģijas, metroloģijas un slīdēšanas īpašību izpētei dažādām mašīnbūves nozares detaļām un to kopsalikumiem; to plānots veikt sadarbībā ar Latvijas Kamaniņu sporta federāciju un Latvijas Bobsleja un skeletona federāciju ekipējuma (slieču) slīdamības noteikšanā un uzlabošanā.  
  2. Otra darba grupa attīstīs pētniecības metodes un zināšanu bāzi veselības un sporta zinātnēs par sportistu veselību, funkcionālām spējām, treniņu metodikām un pieejām sasniegto rezultātu efektivitātes paaugstināšanai, fokusējoties uz trijām mērķa grupām: pielāgotā sportā un tautas sportā iesaistītie sportisti, kā arī sportā iesaistītie bērni un jaunieši. Projekta ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas šo grupu sportistiem, treneriem, bērnu un jauniešu vecākiem, sporta vadītājiem, tiks izstrādātas metodikas tautas sportā iesaistīto sportistu psihiskās un fiziskās veselības monitorēšanai un sportā iesaistīto bērnu un jauniešu veselības risku uzraudzībai. Darba grupā iesaistīti pētnieki no Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA), Latvijas Universitātes (LU), RSU un RTU Liepājas akadēmijas (iepriekš – Liepājas Universitāte), kuriem jau ir iepriekšējā pieredze darbā ar attiecīgajām mērķa grupām (piemēram, līdzdalība Latvijas Olimpiskās komitejas iniciētajā projektā Sporto visa klase, bērnu un jauniešu funkcionālo spēju testēšana Liepājas Olimpiskajā centrā, projekti, kas saistīti ar pielāgoto sportu un fiziskajām aktivitātēm veselības uzlabošanai).  
  3. Trešā darba grupa analizēs galvenos sporta attīstības statistikas rādītājus un izstrādās rīku sporta statistikas apkopošanai un izmantošanai, kā arī izstrādās sporta infrastruktūras klasifikatoru un kritērijus sporta infrastruktūras novērtēšanai, sagatavos rekomendācijas sporta infrastruktūras plānošanai un vadīšanai Latvijā. Darba grupā iesaistīti pētnieki no LSPA, LU un RSU, kuriem ir pieredze konsultēt valsts un nevalstiskās organizācijas sporta nozares jautājumu risināšanā (piemēram, sporta attīstība reģionos) un aktīvi līdzdarbojās Eiropas Savienības Fizisko aktivitāšu un sporta monitoringa sistēmas izveides projektā EUPASMOS (2018–2021) un Baltijas Sporta zinātnes biedrībā.

Vairāk informācijas par projektu: https://www.rsu.lv/IMRSportsLV

Piesakies projekta jaunumu ziņu lapas saņemšanai https://www.rsu.lv/form/pieteikums-imrsportslv


Projektam valsts budžeta finansējums 4 185 000 EUR apmērā tika iegūts Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajā valsts pētījumu programmas Sports atklātajā konkursā. Finansējuma sadalījums partneru vidū ir šāds: RSU – 1 257 488 EUR, LU – 776 824 EUR , RTU – 1 667 577 EUR, LSPA – 322 222 EUR un RTU Liepājas akadēmija – 160 889 EUR.

Valsts pētījumu programma ir valsts pasūtījums zinātnisko pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas. Tā sniedz atbalstu gan augstvērtīgai fundamentālajai pētniecībai, gan politikas veidotājiem, radot pētniecībā balstītas rekomendācijas rīcībpolitikas pilnveidošanai.

Par programmas Sports 2023.–2026. gadam īstenošanu atbildīga ir Izglītības un zinātnes ministrija. VPP projektu konkursu, nodrošinot starptautisku ārējo ekspertīzi projektu izvērtēšanā, organizē un īsteno Latvijas Zinātnes padome.

 

Valsts pētījumu programmas logo