Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programmas Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai 2023.-2025. gadam

Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajā Valsts pētījumu programmas “Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai” 2023. - 2025. gadam atklātajā konkursā saņemti divi projektu pieteikumi.

Konkursā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte pieteica projektu “Bioresursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Eiropas zaļā kursa ieviešanai Latvijā (BioRes4LV)” un Rīgas Tehniskā universitāte iesniedza projektu  “Ilgtspējīga bioekonomika ceļā uz klimatneitralitāti”.

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, projektu pieteikumus varēja iesniegt no šā gada 1. septembra līdz 2. oktobrim. Patlaban norisinās saņemto pieteikumu vērtēšana. Lēmumu par projektu finansēšanu vai noraidīšanu pieņems programmas īstenošanas un uzraudzības komisija. Plašāka informācija par vērtēšanu pieejama šeit.

Valsts pētījumu programmas (VPP) “Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai” 2023.-2025. gadam virsmērķis ir ilgtspējīgi un racionāli izmantot dabas resursus, palielinot to pievienoto vērtību mainīgas vides apstākļos. Tā sasniegšanai tiek īstenotas divas apakšprogrammas – “llgtspējīga lauksaimniecības, tostarp zivsaimniecības, resursu izmantošana nekaitīgas, kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā” un “Inovatīva meža apsaimniekošana un jauni meža pakalpojumi, produkti un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei”.

Programmas kopējais finansējums ir 5,0 miljoni eiro, projektu konkursam pieejamais finansējums ir 4,8 miljoni eiro.

VPP ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas. VPP sniedz atbalstu gan augstvērtīgai fundamentālajai pētniecībai, gan politikas veidotājiem, radot pētniecībā balstītas rekomendācijas rīcībpolitikas pilnveidošanai.