Unikālo valsts pētījumu programmu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” īstenos 8 zinātnisko institūciju sadarbībā

Latvijas Zinātnes padome informē, ka valsts pētījumu programmā “Humanitāro zinātņu digitālie resursi” projektu īstenos Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI)  sadarbībā ar Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu, Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Liepājas Universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju, Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas Nacionālo bibliotēku. 

Par programmu, kuras virsmērķis ir humanitāro zinātņu digitālo resursu fragmentācijas mazināšana, attīstīšana un lietojamības palielināšana, projekta vadītāja, LU LFMI vadošā pētniece Dr. philol. Sanita Reinsone, saka:  “Šī valsts pētījumu programma nāk laikā, kad aizvien vairāk apzināmies humanitāro zinātņu un kultūras digitālo resursu nepieciešamību un tos izmantojam biežāk nekā jebkad iepriekš. Šajā projektā kopā sapulcinātas pētniecības institūcijas, kas nodarbojas ar līdzīgu humanitāro zinātņu datu vākšanu un glabāšanu un izstrādājušas digitālas platformas, datubāzes, korpusus un valodas apstrādes rīkus u.c. resursus. Mūsu primārais mērķis ir kopīgiem spēkiem attīstīt un pielāgot šos humanitāro zinātņu digitālo resursus. Ir nepieciešams novērst fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, un padarīt tos cik iespējami plaši pieejamus vispārējai sabiedrībai. Daļai materiālu līdz šim nav bijusi publiska piekļuve vispār.  Sekundārais mērķis, ne mazāk svarīgs, ir attīstīt digitālās humanitārās zinātnes Latvijā. Tas ir pētniecības virziens, kas pasaulē šobrīd strauji attīstās. Interese par to, jo sevišķi studentu vidū, pieaug arī Latvijā. Lai šo interesi noturētu un veicinātu, projektā divu gadu laikā tiks īstenota izglītības programma, piesaistot arī ārvalstu speciālistus.” 

Programmas īstenošanai pieejamais valsts budžeta finansējums ir

1 309 380 euro 24 mēnešu periodam, un no tiem 91 656 euro paredzēti administratīvo izmaksu segšanai. Kopā ar vadītāju projektā strādās 15 projekta galvenie izpildītāji, kuri būs atbildīgi par atsevišķu projekta sadaļu izpildi, 32 projekta izpildītāji, kuri būs atbildīgi par noteiktu uzdevumu izpildi, kā arī 10 studējošie.

Latvijas Zinātnes padome (LZP)  valsts pētījumu programmas “Humanitāro zinātņu digitālie resursi”  konkursu izsludināja 2020. gada 22. maijā ar iesniegšanas termiņu 30. jūnijā. Konkursā varēja piedalīties Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kā sadarbības partneris zinātniskā institūcija, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, vai valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos.

LZP izvērtēja projekta pieteikuma atbilstību konkursā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem, pēc tam to nododot zinātniskajai izvērtēšanai.

 

Saite uz projekta informāciju: http://www.digitalhumanities.lv/projekti/DHVPP/

Šo valsts pētījumu programmu izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbībā ar programmas stratēģiskās vadības padomi, piedaloties Valsts prezidenta ārštata padomniekam vēsturiskās atmiņas un piederības jautājumos, pārstāvjiem no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Tartu Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas, Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes un SIA “Tilde”.

Valsts pētījumu programmas kā valsts pasūtījums zinātnē ir instruments, ar kura palīdzību tiek identificēti un pētīti Latvijas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju darbu.

Informāciju sagatavoja:

Laura Bužinska

Latvijas Zinātnes padomes

vecākā konsultatne

sabiedrisko attiecību jomā

laura.buzinska@lzp.gov.lv

+ 371 28621469