Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programmas Izglītībā apstiprināto projektu informācijas pieteikums

Latvijas Zinātnes padomes valsts pētījumu programmas īstenošanas un uzraudzības komisija, balstoties uz starptautisko ekspertu izvērtēšanas rezultātiem, pieņēmusi lēmumu par finansējuma piešķiršanu četriem izglītības projektiem, kuru galvenais mērķis ir atbalsta sniegšana izglītības sistēmas attīstībai un mērķu sasniegšanai, kā arī jaunu zināšanu un praktiski lietojamu risinājumu radīšanai. Kopumā “Izglītības” projektu īstenošanai tiks piešķirti 2 379 995 EUR.

Apstiprinātos valsts pētījumu programmas izglītības projektus līdz 2026. gadam īstenos ekspertu komandas no Latvijas Universitātes, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Liepājas Universitātes, Ventspils Augstskolas, Rīgas Stradiņa Universitātes un Latvijas Kultūras akadēmijas.

Valsts pētījumu programmas “Izglītība” projektu atklātā konkursa ietvaros bija plānots finansēt vienu projektu katrā Ministru Kabineta 2023. gada 5.septembra rīkojuma Nr.567 “Par valsts pētījumu programmu “Izglītība”” 5. punktā noteiktajā uzdevumā. Kopumā konkursā tika saņemti 10 projektu pieteikumi, no kuriem finansējums tika piešķirts četriem projektiem:

 • Lai pilnveidotu skolēnu pamatprasmes (lasītprasme, rēķinātpratība, dabaszinības), caurviju prasmes (kritiskā domāšana un problēmu risināšana, pašvadīta mācīšanās) un nostiprinātu iekļaujošas izglītības pieeju, Latvijas Universitāte (projekta vadītāja Dace Namsone) sadarbībā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju īstenos projektu Individualizēta un personalizēta atbalsta sistēma skolēnu tekstpratības, rēķinpratības un dabaszinātniskās pratības attīstīšanai”.
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums: 950 000 EUR.
 • Lai novērtētu profesionālās kompetences pilnveides ietekmi uz praksi un izstrādātu  efektīvas profesionālās kompetences pilnveides risinājumu, apkopojot labās prakses piemērus un izvērtējot nozīmīgākos šķēršļus, Latvijas Universitāte (projekta vadītāja Svetlana Surikova) sadarbībā ar projekta partneriem Liepājas Universitāti un Ventspils Augstskolu īstenos projektu Pierādījumos balstītu risinājumu izstrāde pieaugušo efektīvai profesionālās kompetences pilnveidei un tās rezultātu pārneses uz praksi novērtēšanai Latvijā.
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums: 730 000 EUR.
 • Lai nodrošinātu pāreju uz jaunu akadēmiskās karjeras ietvaru un izstrādātu akadēmiskā personāla kompetenču modeli, Rīgas Stradiņa universitāte (projekta vadītāja Nora Jansone-Ratinika) sadarbībā ar Latvijas Universitāti īstenos projektu Akadēmiskā personāla kompetences modelis (KOMPAK).
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums: 350 000 EUR.
 • Lai sekmētu jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un saiknes ar vietējo kopienu un valsti veidošanu, Latvijas Kultūras akadēmija (projekta vadītāja Anda Laķe) īstenos projektu Jauniešu autentiskas līdzdalības priekšnoteikumi formālās un neformālās izglītības vidē (UNFRAMED)”.
  • Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums: 349 995 EUR

Katra valsts pētījumu programmas finansētā projekta rezultātā tiks izstrādāti izglītības iestādes, izglītības iestādes dibinātāja un/vai pašvaldības, kā arī valsts līmenī praktiski lietojami risinājumi ar konkrētām vadlīnijām risinājumu ieviešanai, rekomendācijām un scenārijiem izmaiņām nozaru rīcībpolitikā (ietverot nepieciešamo resursu, tai skaitā finanšu, ietekmi.) Programmas īstenošana paredz arī visu pētniecības rezultātu publisku pieejamību.

Programmas virsmērķis ir sniegt ieguldījumu pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanai par izglītības sistēmas attīstību un stratēģisko izglītības attīstības mērķu sasniegšanu, kā arī radīt jaunas zināšanas un praktiski lietojamus risinājumus izglītības iestādes, pašvaldības un valsts mērogā.

Programmu finansē no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmas “Zinātne” apakšprogrammas  “Zinātniskās darbības nodrošināšana”

Papildu informācija: https://www.lzp.gov.lv/lv/valsts-petijumu-programma-vpp