Valsts pētījumu programma
Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai 2023.-2025. gadam” galvenie nosacījumii

Valsts pētījumu programmas “Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai” 2023.-2025. gadam virsmērķis ir ilgtspējīgi un racionāli izmantot dabas resursus, palielinot to pievienoto vērtību mainīgas vides apstākļos. Tā sasniegšanai tiek īstenotas divas apakšprogrammas:

  1. "llgtspējīga lauksaimniecības, tostarp zivsaimniecības, resursu izmantošana nekaitīgas, kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā", kuras mērķis ir papildināt zināšanu bāzi par lauksaimniecības resursu ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģijām kvalitatīvu pārtikas izejvielu ražošanā, pārstrādē, kā arī izejvielu un produktu kontrolē Latvijā, lai nodrošinātu patērētājus ar veselīgiem un drošiem vietējās izcelsmes pārtikas produktiem, veicinot lauksaimniecības un pārtikas nozaru izaugsmi un konkurētspēju.
  2. "Inovatīva meža apsaimniekošana un jauni meža pakalpojumi, produkti un tehnoloģijas Latvijas izaugsmei", kuras mērķis ir nodrošināt mežsaimniecības ilgtspējību un racionāli izmantot Latvijas mežu resursus globālajā tirgū konkurētspējīgu produktu ražošanai, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību un meža sociālo nozīmi nākamajām paaudzēm.

Programmas īstenošanas laikā noteikti šādi sasniedzamie rezultāti:

  • izstrādātas jaunas tehnoloģijas un produkti;
  • zinātnisko rakstu publicēšana Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautajos izdevumos;
  • veicinātas pārmaiņas rīcībpolitikā, pamatojoties uz iegūtajām jaunām zināšanām, piemēram, konsultējot nozaru politikas veidotājus un sagatavojot ieteikumus un vadlīnijas;
  • stiprināts izglītības process, iesaistot pētniecībā mācībspēkus un integrējot pētniecību studiju procesā, īpaši doktorantūrā, kā arī iesaistot doktorantus, doktora grāda pretendentus un jaunos zinātniekus programmā īstenotajos projektos.

Programmas kopējais finansējums ir 4,8 milj. eiro. Viena projekta maksimālais finansējums ir 4 800 000 eiro.

Projekta īstenošanu  plānots uzsākt 2023.gada 1. decembrī. Projekta īstenošanas periods ir 24 mēneši, ņemot vērā nozares specifiku, par attiecināmiem uzskatāmi izdevumi sākot ar 2023. gada 1. augustu.

Projekta iesniedzējs iesniedz projekta pieteikumu par abām MK rīkojuma 5. punktā noteiktajām apakšprogrammām un visiem MK rīkojuma 6. un 7. punktā noteiktajiem apakšprogrammu uzdevumiem.

Projektu konkursam var pieteikties līdz 2023. gada 2. oktobrim, Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un  atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

Ja ir kādi jautājumi par konkursa nolikumu, projekta pieteikuma iesniegšanu, projekta īstenošanu, informācijas sistēmas lietošanu, lūgums rakstīt – vpp@lzp.gov.lv.

Konkursa Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai 2023.-2025. gadam” galvenie nosacījumi 2

 

Konkursa Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana Latvijas attīstībai 2023.-2025. gadam” galvenie nosacījumi 2